UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

       ต่อมา ค.ศ. 1939 พระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 โดยผ่านทางกระทรวงเผยแผ่ศาสนาออกเอกสารชื่อ Plane Compertum ทรงอนุญาตให้คริสตชนชาวจีนมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ในพิธีเคารพวิญญาณบรรพบุรุษ ขอเพียงว่าการทำเช่นนั้น ถือว่าเป็นเพียงธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันในทางสังคมโดยไม่มีความหมายสำคัญอะไรทางการนมัสการในเชิงของนิกายศาสนา


พระสงฆ์คณะเยสุอิตจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติบางประการดังนี้
    1. ป้ายชื่อ วิญญาณบรรพบุรุษ สามารถตั้งอยู่ในบ้านได้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความกตัญญูรู้คุณ  เพียงแต่ห้ามเชื่อว่าวิญญาณเหล่านั้นสถิตอยู่ในป้าย  ร่วมถึงป้ายชื่อขงจื้อ ก็สามารถตั้งในบ้านได้ในฐานะอาจารย์ของชาวจีน
    2. ประเพณีการเผากระดาษเงินกระดาษทองไม่สามารถปฏิบัติได้ เพราะขัดกับความเชื่อ (ชาวจีนเชื่อว่าการเผากระดาษคือการส่งสิ่งเหล่านั้นส่งไปถึงผู้ตาย) เพราะคริสตชนอาศัยคำภาวนา   การพลีกรรม พิธีมิสซา และการทำบุญต่าง ๆ ในการแสดงความรัก เพื่อช่วยเหลือวิญญาณผู้ล่วงหลับไม่ใช้การเผากระดาษ   ในกรณีนี้ร่วมถึงพิธีกงเต๊กด้วย  ไม่สามารถทำได้
    3. การนำอาหาร และผลไม้มาไหว้ตามธรรมเนียม สามารถทำได้  แต่ห้ามเชื่อว่าวิญญาณบรรพบุรุษมากินอาหารเหล่านั้น เพียงเป็นประเพณีที่บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของความรัก ความผูกพันธ์ และความเคารพเท่านั้น  (เทียบธรรมเนียมของชาวยุโรป มักนำดอกไม้มามอบให้ผู้ตายที่สุสาน เพื่อเป็นเพียงสัญลักษณ์ความรัก ความคิดถึง และความผูกพันธ์ ซึ่งความเป็นจริงผู้ตายก็ไม่ได้รับดอกไม้นั้น)  
    ต่อมาหลายประเทศได้นำแนวปฏิบัติของประเทศจีนไปใช้  เช่น คนจีนในไต้หวัน  มาเลเซีย  สิงคโปร์  และเวียดนาม

    ส่วนชาวไทย มีหนังสือของคุณพ่อไพศาล อานามวัฒน์ ชื่อ “แนวทางปฏิบัติตนของคาทอลิกต่อประเพณี–ศาสนพิธีของคนไทยเชื้อสายจีน” ออกในปี พ.ศ2550 ได้พูดเกี่ยวกับวันตรุษจีนไว้ดังนี้
    1. พิธีการที่คริสตชนคาทอลิกสามารถปฏิบัติได้ เช่น การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาหรือปู่ย่าตายาย การไหว้และขอพรผู้ใหญ่หรือญาติมิตรเป็นสิ่งที่ดีงาม
    2. พิธีการที่คริสตชนคาทอลิกไม่ควรปฏิบัติ เช่น การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภในวันไหว้รับวันตรุษจีน ซึ่งเชื่อว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภจะเสด็จลงมา เพราะคริสตศาสนาไม่ได้มีความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

    แต่ผมว่าควรดูเหตุผลแนวปฏิบัติของชาวจีนประกอบด้วยจะมีแนวทางชัดเจนขึ้น ส่วนข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในระหว่างไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ สมควรปฏิบัติตามธรรมเนียมของชาวคริสต์ ด้วยการสวดบทภาวนาหรือสายประคำ หรือจากหนังสือผู้ล่วงหลับ จะทำให้การไหว้วิญญาณบรรพบุรุษมีความสมบูรณ์ขึ้น

(จากคอลัมน์ "ศาสนสัมพันธ์" สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2017)

บทเทศน์วันอาทิตย์

"ตาบอดฝ่ายจิต" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021 ก....
"รักและรับใช้" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา(B)วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021ก. ความสำคัญ 1. อาทิตย์นี้พระวาจาของพระเจ้าพูดถึงภาวะผู้นำในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อผู้อื่น...
"ฉลาดใช้" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา(B)วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021ก. ความสำคัญ 1.วันนี้พระเจ้าทรงเตือนเราว่าอย่าสลวนแสวงหาแต่ทรัพย์สินภายนอกจนลืมที่จะสะสมทรัพย์สินในสวรรค์ ใจหมกมุ่นกับอะไรเราก็เป็นทาสของสิ่งนั้น...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...
สาสน์พระสังฆราช โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021
สาสน์พระสังฆราชที่ สร.074/2021โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021ถึงบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษที่รัก

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

โครงการปันรัก
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 2021 ณ หอประชุม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขมิสซังโรมันคาทอลิก เขตราชบุรี ร่วมกับบรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์...
สัมมนาสมาชิกสมัชชาเพื่อเตรียมสมัชชา (ซีนอด) สังฆมณฑลราชบุรี
สัมมนาสมาชิกสมัชชาเพื่อเตรียมสมัชชา (ซีนอด) สังฆมณฑลราชบุรี วันพุธที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2021 เวลา 10.00-12.00 น. คณะกรรมการเตรียมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี นำโดยคุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราชและเลขาธิการสมัชชา...
ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน ค.ศ. 2021 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดอัครเทวดามีคาแอล...
ประชุมทีมวิชาการเตรียมซีนอด
ประชุมทีมวิชาการเตรียมซีนอด วันพุธที่ 15 กันยายน 2021...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ซิสเตอร์หลุยส์ คอนซากา สุธี  เจริญพานิช
เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 การสวดภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับผู้ล่วงหลับจึงต้องจัดเป็นการภายในเท่านั้น ท่านสามารถร่วมภาวนาและติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook...
คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์
คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 15...
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ สังฆมณฑลราชบุรีรวมพลังชมรมผู้สูงวัย สมทบทุนช่วยวัดป่าวิมุตยาราม สร้างโรงพยาบาลสนามสู้ภัยโควิด...

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ