UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

“พ่อแม่เป็นครูคำสอนคนแรกของลูก”
พ่อแม่เป็นครูคำสอนคนแรกของลูก
    คำสอนที่ว่า “พ่อแม่เป็นครูคำสอนคนแรกของลูก” เป็นคำสอนที่ท้าทายผู้ที่เป็นพ่อแม่ในยุคปัจจุบันอย่างมาก เพราะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง ต้องรับเผชิญกับแรงท้าทายของสังคมปัจจุบันมากมาย เช่น การทำมาหากิน หน้าที่การงาน การหาปัจจัยเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว ที่ยิ่งทียิ่งลำบากมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังต้องรับผิดชอบชีวิตทางด้านศีลธรรม จิตวิญญาณ ความประพฤติ หรือชีวิตทางศาสนาของบุตรหลานของตนอีกด้วย ซึ่งคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูและเป็นแบบฉบับของความเชื่อศรัทธาต่อพระเจ้าในครอบครัวของตน

    บางท่านอาจจะคิดว่าบทบาทหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนเรื่องความเชื่อความศรัทธาเป็นหน้าที่ของวัดหรือโรงเรียน จึงปล่อยให้บทบาทหน้าที่นี้เป็นของคุณพ่อบาทหลวง ซิสเตอร์ หรือครูคำสอน ในการสอนคำสอนหรือการเตรียมตัวบุตรหลานเพื่อการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ โดยที่คุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนคำสอนและการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ของบุตรหลานแค่่เพียงการรับรู้ หรือไม่ก็จัดเตรียมเสื้อผ้า หาพ่อแม่ทูนหัว หรือมาร่วมพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ของบุตรหลานของตนเท่านั้น

    ความเป็นจริงแล้ว บทบาทหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ ไม่ได้มีเพียงแค่นี้ ความเข้าใจว่าหน้าที่ของการให้การศึกษาอบรมเรื่องศาสนาเป็นหน้าที่ของวัดและโรงเรียนเท่านั้น เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง  แต่ยังมีครอบครัวจำนวนมาก ที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายที่เอาใจใส่อบรมสั่งสอนลูกหลานของตนให้รู้จักพระเจ้า ให้สวดภาวนา ให้มาร่วมมิสซา และการเฉลิมฉลองต่าง ๆ ทางศาสนา เหล่านี้เป็นตัวอย่างเชิงบวกที่เรายังคงพบเห็นได้ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้ทำหน้าที่เป็น “ครูคำสอนคนแรก” ให้กับบุตรหลานของตน

แล้วคุณพ่อคุณแม่จะเป็นครูคำสอนคนแรกให้กับบุตรหลานของตนได้อย่างไร

    หนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) ภาค 3 ข้อที่ 2223 และ 2226 ได้ให้คำแนะนำที่มีคุณค่าสำหรับผู้ปกครอง ในการทำหน้าที่สำคัญประการนี้จึงอยากให้บรรดาผู้ปกครองได้อ่าน คิดไตร่ตรอง และภาวนาวอนขอพระเจ้าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ได้อย่างเข้มแข็งและทำให้บ้านเป็น “วัด” น้อย ๆ ที่จะนำมาซึ่งความรักความศรัทธาต่อพระเจ้า

    บิดามารดาเป็นผู้รับผิดชอบคนแรกในการให้การศึกษาอบรมบุตรของตน พวกเขาเป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงความรับผิดชอบนี้ โดยการสร้างครอบครัวที่มีความอ่อนโยน การให้อภัยกัน การให้ความเคารพ ความสัตย์ซื่อ และการช่วยเหลือที่ไม่หวังผลตอบแทน ให้เป็นหลักปฏิบัติในครอบครัวของตน ครอบครัวเป็นสถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการอบรมด้านคุณธรรม สิ่งนี้เรียกร้องให้ฝึกฝนการปฏิเสธตนเอง การแยกแยะถูกผิดการเป็นนายเหนือตนเอง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ต้องมาก่อนเรื่องของเสรีภาพที่แท้จริงทุกอย่าง บิดามารดาควรสอนให้อยู่ในโอวาท ทั้ง "ในมิติทางด้านร่างกายภายนอก ความรู้สึกภายในและด้านจิตใจ" บิดามารดามีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ที่จะให้แบบฉบับที่ดีต่อบุตร โดยรู้ว่าจะทำอย่างไรที่จะให้บุตรได้รู้ถึงข้อบกพร่องของตนเองและแนะนำสิ่งที่ดีกว่า ถูกต้องกว่าให้บุตร (CCC 2223)

พ่อแม่เป็นครูคำสอนคนแรกของลูก
    “การให้การศึกษาอบรมไปสู่ความเชื่อ โดยพ่อแม่นั้น ต้องเริ่มตั้งแต่ลูก ๆ ที่ยังอยู่ในวัยเยาว์ที่สุด สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกของครอบครัวต่างช่วยกันให้สมาชิกเจริญเติบโตในความเชื่อด้วยการเป็นประจักษ์พยานในการดำเนินชีวิตคริสตชนที่สอดคล้องกับพระวรสาร การสอนคำสอนในครอบครัวจะช่วยนำทางเป็นเพื่อนร่วมทาง และทำให้การอบรมสั่งสอนเรื่องความเชื่อในรูปแบบอื่น ๆ สมบูรณ์ขึ้น บิดามารดามีภารกิจที่จะสอนลูก ๆ ให้สวดภาวนาและค้นพบกระแสเรียกของเขา ในฐานะเป็นบุตรของพระเจ้า วัดเป็นชุมชนแห่งศีลมหาสนิทและเป็นหัวใจของชีวิตด้านพิธีกรรมของครอบครัวคริสตชน เป็นสถานที่พิเศษที่สอนคำสอนลูก ๆ และบิดามารดา” (CCC 2226)

    จากรายงานการทำงานด้านคำสอนของโรงเรียนต่าง ๆ ในสังฆมณฑลราชบุรี มีหลายโรงเรียนได้จัดให้มีการพบปะผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก เพื่อให้พวกท่านได้รับรู้งานต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้ให้บริการแก่ลูก ๆ ของตน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็น และยังมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องของคำสอน เพื่อให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้และนำไปใช้ในการอบรมสั่งสอนบุตรหลานของตน ถ้าหากบ้าน วัด และโรงเรียนร่วมมือกัน เด็กและเยาวชนของเราจะได้รับการอบรมที่เพียงพอและทำให้คริสตชนของเราเป็นคริสตชนที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง


    พ่อแม่ที่มองการณ์ไกล จึงสมควรที่จะทำให้บ้านเป็นวัดน้อย ๆ หรือเป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ที่ไม่เพียงแต่ให้ปัจจัยภายนอก เพื่อให้ลูกหลานมีชีวิตอยู่เท่านั้น แต่ต้องทำให้พวกเขาเป็นคนดี เป็นคริสตชนที่ดี และเป็นนักบุญ โดยทำหน้าที่เป็นครูคำสอนคนแรกสำหรับพวกเขาตั้งแต่เวลานี้

    “ใครรักลูกต้องเฆี่ยนบ่อย ๆ ใครอบรมลูกเคร่งครัด จะได้รับคุณประโยชน์” (บสร.30:1-2)

       “การเป็นประจักษ์พยานชีวิตคริสตชนที่บิดามารดาแสดงให้เห็นในครอบครัว ส่งผลให้ลูก ๆ รู้จักความนุ่มนวลอ่อนโยนและรู้จักเคารพบิดามารดา เด็กสำเหนียกและชื่นชมชีวิตอันสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าและกับพระเยซูเจ้า ที่บิดามารดาแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนตลอดชีวิต

    การปลุกจิตสำนึกด้านศาสนาในวัยเด็กแบบนี้ เกิดขึ้นภายในครอบครัว เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรมาทดแทนได้ เรื่องนี้จะได้รับการเสริมพลังให้มั่นคง ก็ต่อเมื่อมีการเอาใจใส่อธิบายถึงเนื้อหาในด้านคริสตชนหรือด้านศาสนาของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในบ้าน โอกาสงานฉลองบางอย่างของครอบครัว ยิ่งวันจะช่วยให้ซาบซึ้งมากขึ้นเวลาที่บิดามารดาอธิบายคำสอนตามหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น พวกลูกจะได้เรียนรู้ในกลุ่มคริสตชน และช่วยพวกเขาให้รู้จักปรับใช้ตามความเหมาะสม อันที่จริงการสอนคำสอนในครอบครัวเป็นการเบิกทางช่วยเหลือ และทำให้การสอนคำสอนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ผลสมบูรณ์ดีขึ้นด้วย”(คู่มือแนะแนวทั่วไปสำหรับการสอนคำสอน GDC 226)

บทเทศน์วันอาทิตย์

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา (C)
"พระเจ้าทรงเรียก"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา (C)วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022 ก.ความสำคัญ บทอ่านวันนี้เน้นเรื่องพระเจ้าทรงเรียกให้มนุษย์มาร่วมงานกับพระองค์และให้มนุษย์ได้ตอบรับคำเชิญของพระเจ้าด้วยการอุทิศตนอย่างเต็มกำลังด้วยใจอิสระ ด้วยใจรักและด้วยความพากเพียร...
ข่าวดีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  (C)
ข่าวดี สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า (C)วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 ก. ความสำคัญ 1. ของขวัญที่มีค่ายิ่งสองอย่างสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เรา...
ข่าวดีวันสมโภชพระตรีเอกภาพ (C)
ข่าวดีวันสมโภชพระตรีเอกภาพวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2022 ก. ความสำคัญ 1. พระธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพเป็นคำสอนที่เป็นพื้นฐานความเชื่อคริสตชน ซึ่งเราสามารถเข้าใจได้ ไม่ใช่ด้วย...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม
ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 บิชอป ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา...
พิธีปลงศพยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด
พิธีปลงศพยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง เป็นเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด บิดาคุณพ่อสมเกียรติ จูรอด พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด
แจ้งข่าวมรณกรรมของบิดาของ คุณพ่อสมเกียรติ จูรอด ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เรียก ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด กลับสู่อ้อมพระหัตถ์พระองค์ เมื่อเวลา 09:09 น. ของวันพุธที่ 15 มิถุนายน...
พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
✝️วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2022 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน พร้อมด้วย พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์...
ร่วมไว้อาลัยและภาวนาเพื่อ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
สังฆมณฑลราชบุรีขอร่วมไว้อาลัยและภาวนาให้กับมารีอา เตือนใจ มุลตรี( มารดาของคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี...
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม...
ชมรมสภาภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการชมรม
ก้าวเดินไปด้วยกัน...จากงานอภิบาล สู่งานแพร่ธรรม สภาภิบาลและชุมชนวัดเข้มแข็ง สังฆมณฑลเข้มแข็ง เป็นหนึ่งเดียวกัน...
ขอเชิญร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสังฆมณฑลเชียงใหม่ขอเชิญร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์พระสังฆราชกิตติคุณแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่กำหนดการสวดภาวนาและพิธีปลงศพวันศุกร์ที่ 11...
เชิญร่วมฉลองอายุครบ 65 ปีและฉลอง 25 ปีแห่งสังฆภาพ
สังฆมณฑลราชบุรีมีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองอายุครบ 65 ปีบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์บาทหลวงยอห์น...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ที่ สร. 094/2021ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน
ที่ สร. 092/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน
หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

เพื่อนร่วมทาง

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก