UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)
"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง"

ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021

ก. ความสำคัญ
1. บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว วันนี้พระเจ้ายังทรงท้าทายเราให้คิดถึงคนอีกจำนวนมากที่หิวโหยฝ่ายจิตใจ หิวความรัก ความเมตตา การให้อภัย ความเป็นเพื่อน สันติสุข

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
2. บทอ่านที่หนึ่ง (2 พกษ. 4:42-44) เรื่องของประกาศกเอลีชาที่อาศัยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเลี้ยงคนหนึ่งร้อยคนด้วยขนมปังเพียงยี่สิบก้อน เอลีชาปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ตัวเขาที่กระทำและเป็นพระเจ้าทรงกระทำโดยผ่านทางตัวเขา สิ่งที่เขามีเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้ทั้งนั้น อัศจรรย์นี้เป็นเหตุการณ์ล่วงหน้าถึงอัศจรรย์การทวีขนมปังเลี้ยงผู้ที่ติดตามพระองค์ในพระวรสารวันนี้

3. บทสดุดี (สดด. 145) บอกเราว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเรา ทรงประทานสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นให้แก่บุคคลที่รักและมอบความไว้วางใจในพระองค์

4. บทอ่านที่สอง (อฟ. 4:1-6) น.เปาโลเตือนชาวเอเฟซัสว่าพระเยซูเจ้าทรงรวมชาวยิวและคนต่างศาสนาให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยพาพวกเขาให้มารับความเชื่อเดียวกัน รับศีลล้างบาปเดียวกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพิธีบิขนมปังศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องอยู่ร่วมกันด้วยสันติ ช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน น.เปาโล เตือนเราให้เป็นชุมชนศิษย์พระคริสต์ที่มีใจกว้างด้วยการแบ่งปันแก่กันและกัน

5. พระวรสาร (ยน. 6:1-15) พระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงคนห้าพันคนด้วยขนมปังเพียงห้าก้อนและปลาสองตัว ซึ่งขนมปังก็หมายถึงศีลมหาสนิทที่เราเข้ามารับในพิธีมิสซาฯ อัศจรรย์นี้สอนเราว่าพระเจ้าทรงทำสิ่งที่อัศจรรย์ต่าง ๆ โดยผ่านทางคนธรรมดา เป็นต้นโดยผ่านทางเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่ง คนใช้ของเอลีชาและสาวกของพระเยซูได้แจกจ่ายขนมปังให้ประชาชนด้วยความยินดี ดังนั้นใครก็ตามที่แจกจ่ายความรักแบ่งปันพระพรให้ผู้อื่น พระเจ้าได้ทรงแสดงความรักต่อคนยากไร้โดยผ่านทางมือของพวกท่าน สมาชิกชุมชนศิษย์พระคริสต์
ค. ปฏิบัติ
6. “แบ่งปันสิ่งที่เขาต้องการ” พระเยซูทรงช่วยเหลือประชาชนโดยดูความต้องการและตอบสนองความต้องการนั้น พวกเขาหิวพระองค์จึงประทานอาหารให้

7. “ให้และรับเพียงพอกับความต้องการ” ฐานะผู้ให้ควรให้ด้วยความรักและเหมาะสม ให้ด้วยความเต็มใจ ถ้ามีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อย ผู้รับควรรับด้วยความรู้คุณ ด้วยการสวดภาวนาให้ และใช้สิ่งที่ได้อย่างดีที่สุด

8. “มุ่งมั่นอุทิศตน” ในฐานะผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วเราต้องมุ่งมั่นและอุทิศตนที่จะรับใช้พระเจ้าในการแบ่งปันสิ่งที่ “เรามีและเราเป็น” แก่ผู้อื่น พระเจ้าทรงอวยพรผู้ที่มีใจกว้างเสมอ เราเริ่มต้นเป็น “ผู้ให้” ได้ด้วยตัวของเราเอง หรือร่วมกับองค์กรของวัดคือการเข้าเป็นสมาชิกของคณะ “วินเซนต์เดอปอล” หรือคณะอื่น ๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร นี่แหละคือชีวิตของ “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่”

บทเทศน์วันอาทิตย์

"อย่าใจแคบ" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา(B)วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2021 ก. ความสำคัญ 1. พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์นี้ เตือนเราในเรื่องการอิจฉา ความใจแคบ ไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง...
"ยิ่งใหญ่ด้วยการรับใช้" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (B) วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2021ก....
"พระเยซูของแท้" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2021ก. ความสำคัญ...
"หัตถ์พระเจ้า" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2021ก. ความสำคัญ 1....

ประกาศสำนักพระสังฆราช

หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...
สาสน์พระสังฆราช โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021
สาสน์พระสังฆราชที่ สร.074/2021โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021ถึงบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษที่รัก

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ประชุมทีมวิชาการเตรียมซีนอด
ประชุมทีมวิชาการเตรียมซีนอด วันพุธที่ 15 กันยายน 2021 คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี ในฐานะเลขาธิการสมัชชา พร้อมด้วยทีมวิชาการ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดสมัชชาสังฆมณทล และเพื่อพิจารณาแบบสอบถามประชากรของพระเจ้าก่อนการสมัชชา ณ ห้องประชุมสำนักงานสังฆมณฑลราชบุรี
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ซิสเตอร์หลุยส์ คอนซากา สุธี  เจริญพานิช
เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 การสวดภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับผู้ล่วงหลับจึงต้องจัดเป็นการภายในเท่านั้น ท่านสามารถร่วมภาวนาและติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook : ซิสเตอร์ ผู้รับใช้ (SIHM Sister):::: กำหนดการภาวนา ::::
คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์
คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2021 เวลา 10.45 น. ที่บ้านเบธานี บ้านพักคนชรา อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการเพื่อสตรี(คคส.) สังฆมณฑลราชบุรี...
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ สังฆมณฑลราชบุรีรวมพลังชมรมผู้สูงวัย สมทบทุนช่วยวัดป่าวิมุตยาราม สร้างโรงพยาบาลสนามสู้ภัยโควิด...
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ...

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ