Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยสาส์นอภิบาลสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เรื่อง“การเตรียมสมัชชาใหญ่ ปี ค.ศ.2015
และ เพื่อการเฉลิมฉลองพระฐานานุกรม 8 เขตปกครองพระศาสนจักรขึ้นเป็น“สังฆมณฑล”
ครบรอบ 50 ปีของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ในโอกาสเปิดปีปีติแห่งพระคุณการุณย์(JUBILEEYEAR)