Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เอกสารแปล อนุมัติการประชุมสมัชชาใหญ่ จากสันตะสำนัก

เอกสารแปล สาสน์แสดงความยินดีเปิดปีศักดิ์สิทธิ์

กฤษฎีกา สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เรื่อง การเรียกประชุมและเปิดประชุมสมัชชาใหญ่ค.ศ. 2015

รายชื่อองค์คณะบุคคล / สมาชิกสมัชชาใหญ่ ค.ศ. 2015

ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการสมัชชาใหญ่ ค.ศ. 2015