Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ที่ สสท 43/2015
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรณีพิบัติภัยในประเทศเนปาล