Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เรื่อง สถานการณ์นักพรต กลาริส  กาปูชิน 
       เขตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg