Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยประกาศ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ที่ สสท. 089/2016 เรื่อง การจัดงานเฉลิมฉลอง
พระคริสตสมภพ ค.ศ. 2016 และวันขึ้นปีใหม่ ค.ศ. 2017