Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประกาศสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เรื่อง "มาตรการเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก"

:::: แนวทางการปฏิบัติเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก ::::