Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประกาศสาส์นอภิบาล
ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ที่ สสท. 047/2020
เรื่อง “ปีที่ 351 มิสซังสยาม เสริมสร้างชุมชน ศิษย์ธรรมทูต”