สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย สาส์นอภิบาลจากสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ที่ สสท. 070/2021
เรื่อง การมีส่วนร่วมในกระบวนการซีนอด ค.ศ. 2021 – ค.ศ. 2023 (ฉบับที่ 2)