Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

มิติด้านสังคมในงานประกาศข่าวดี  โดย คุณพ่อประสิทธิ์  รุจิรัตน์
มิติด้านสังคมในงานประกาศข่าวดี 

โดย คุณพ่อประสิทธิ์  รุจิรัตน์
เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560-2564)       
             เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เข้าร่วมประชุม เรื่องทิศทางวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ละประเด็นตามห้องประชุม ๗ ห้อง ๗ เรื่อง ๗ กลุ่ม โดยมีกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญคือ

๑. การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
๓. การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ
๔. การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

    เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (เอกสารทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒) ช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและแสดงปาฐกถาพิเศษ หลังจากนั้นมีการสัมมนาในห้องประชุมใหญ่ก่อนที่จะแยกย้ายไปเป็นกลุ่มตามห้องที่กำหนดหัวข้อไว้  ยอมรับว่าผู้เข้าประชุมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย มีเรื่องท้าทายให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนยากจนที่จะเข้าถึงกระบวนการความยุติธรรมในสภาพสังคมที่เหลื่อมล้ำ การเอารัดเอาเปรียบกลุ่มชาติพันธุ์ พี่น้องชนเผ่าพื้นเมือง โดยมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในการดูแลสิ่งแวดล้อมผืนป่าธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแยกคนออกจากป่า ทั้ง ๆ ที่คนเหล่านั้นอยู่ดูแลรักษาป่าตามวัฒนธรรมวิถีชีวิตพอเพียงมานาน แต่ก็ออกกฎหมายประกาศทับที่ของพี่น้องชาติพันธุ์กล่าวหาว่าเป็นผู้บุกรุกป่า จนกลายเป็นโศกนาฏกรรมในชีวิตของบิลลี่นักต่อสู้สิทธิมนุษยชน เพื่อสิทธิของพี่น้องชุมชนบ้านโป่งลึก-บางกลอย ที่ถูกบังคับให้หายตัวไปนับเกือบ ๒ ปีจากพื้นที่ป่าแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี   กระแสของการดูแลสิ่งแวดล้อมโลกก็มาแรง จนภาระตกอยู่กับเกษตรกรที่ยากจนตกเป็นจำเลยโดยถูกกล่าวหาว่าทำลายสิ่งแวดล้อม เพียงแค่ตัดต้นยางของตนเองเพื่อปลูกใหม่ในพื้นที่ของตัวเองแต่ก็ถูกดำเนินคดีเสียค่าปรับจำนวนเงินเป็นล้าน

    อีกประเด็นหนึ่งที่มีการนำเสนอคือ คนไร้สัญชาติ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมหาวิทยาลัยที่ยื่นเรื่องกับทางอำเภอตามข้อเท็จจริงในสิทธิที่ควรได้รับพิจารณา แต่ก็ต้อง...รอ...รอ...โดยไม่มีคำตอบ ขณะที่บางคนก็ใกล้จะสำเร็จการศึกษา.....แล้วการพัฒนาที่ไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืน อยู่กันอย่างมีความสุขที่ยึดเอาคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาจะเป็นจริงได้อย่างไร...ทำให้อดคิดถึงเรื่องราวที่มีการถกเถียงในที่ประชุมอื่นว่า...แม้แต่เด็กพิการที่เกิดในเมืองไทยก็ต้องเป็นคนไร้สัญชาติที่ไม่มีโอกาสได้รับสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ จากภาครัฐ ซึ่งในกรณีนี้ก็มีบางท่านแย้งว่า คนเหล่านี้ไม่ได้เสียภาษีช่วยเหลือรัฐแต่ก็จะหวังจะได้รับความช่วยเหลือ...แต่ก็มีมุมมองที่ต่างออกไปว่า...อย่าลืมทุกวันนี้ธุรกิจพลังงานที่เติบโต สังคมไทยมีพลังงานใช้ในทุกภาคส่วนก็เพราะส่วนหนึ่งมาจากโครงการท่อก๊าซไทย-พม่า ที่เป็นภัยพิบัติต่อมวลมนุษยชาติ พี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหนีภัยความตาย...ด้วยยุทธศาสตร์ ความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพื่อเคลียร์พื้นที่ขับไล่ด้วยความรุนแรง ซึ่งไม่ปรากฏในสื่อ สิ่งพิมพ์มากนัก

    ที่ผ่านมา หลายเรื่องหลายประเด็นที่ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น นับว่ามีประโยชน์ต่อการวางแผนฯ แต่จะเป็นรูปธรรมนำไปปฏิบัติในกรอบ ๕ ปี เพื่อบรรลุตามหลักการ ๔ ข้อ ที่วางไว้นั้น ต้องมีความกล้าหาญในการเข้าสู่ความจริง ให้สังคมไทยรับรู้ความจริงมากขึ้น ที่จะต้องให้ความห่วงใยคนยากจน คนด้อยโอกาส ผู้ยากไร้เป็นกลุ่มแรก ซึ่งเป็นไปตามสมณสาสน์ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่กล่าวว่า “ชุมชนทุกแห่งในพระศาสนจักร ซึ่งอ้างว่าอยู่อย่างสงบ โดยไม่มีความห่วงใย ที่จะคิดสร้างสรรค์ และปราศจากความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนยากจนดำเนินชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรี เมื่อเป็นเช่นนี้ชุมชนนั้นก็เสี่ยงต่อการแตกแยก” (ข้อ 207)