Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ศาสนสัมพันธ์ โดย คุณพ่อเสนอ  ดำเนินสดวก
         การไหว้ การกราบ เป็นวัฒนธรรมของไทยมาช้านาน...เป็นการแสดงออกถึงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุคคลต่าง ๆ ตามฐานันดร ตามระดับของวัย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดี ที่พึงปฏิบัติ  ฉบับนี้จึงนำวิธีการกราบพระแม่พระและนักบุญในศาสนาคริสต์ (คาทอลิก) มาแบ่งปัน...เพื่อเป็นแนวการปฏิบัติที่ถูกต้อง

การกราบพระเจ้า ในอัตลักษณ์คาทอลิก
         พระคุณเจ้ารัตน์ บำรุงตระกูล  เขียนไว้ในหนังสือ ขุมทรัพย์ชีวิต เล่ม 2 พูดถึงสาเหตุที่คนไทยมีความรู้สึกไม่ค่อยดีต่อศาสนาคริสต์ว่า เป็นศาสนาของฝรั่ง คนไทยที่นับถือศาสนาคริสต์ มักไม่ค่อยมีจิตสำนึก และไม่สนใจขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย กลับไปนิยมวัฒนธรรมของตะวันตก แต่คำสอนของพระศาสนาจักรคาทอลิก (วาติกันที่ 2 ) สอนให้เราเคารพความดีงามที่มีอยู่ในแต่ละวัฒนธรรม  ถือเป็นของประทานจากพระเจ้า

        ดังนั้น วัฒนธรรมการไหว้ และการกราบ ถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของเราที่พระเจ้าประทานให้กับคนไทย  เพื่อใช้ในการแสดงความเคารพพระเจ้า และเพื่อนมนุษย์ แต่จะปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของคาทอลิก

       การเคารพสิ่งสุดสูงของพี่น้องศาสนาต่าง ๆ ล้วนมีอัตลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการให้ความเคารพสิ่งสูงสุด แบบสุดจิตสุดใจเท่าที่ทำได้ เช่น พี่น้องมุสลิม การเคารพอัลลอฮ์ (พระเจ้า) โดยอวัยวะทั้ง 7 ส่วนขนานพื้นดิน, พี่น้องพุทธ กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ (กราบ 3 ครั้ง แบมือ), พี่น้องซิกข์ กราบมหาคัมภีร์ แบมือและ ศีรษะขนานพื้น ดูรูปหน้าถัดไป

         ดังนั้น ขอเสนอแนวปฏิบัติเรื่องการกราบพระเจ้าในอัตลักษณ์ของคาทอลิก ดังนี้

1. การกราบพระเจ้า  กราบหนึ่งครั้ง โดยแบมือ ศีรษะขนานพื้น เพื่อเคารพสิ่งสูงสุดของเรา คือพระเจ้า จะคุกเข่าที่โต๊ะนั่งของวัดหรือจะนั่งพับเพียบก็ตาม

ประนมมือขึ้น ก้มศีรษะ จรดหัวแม่มือ ที่กลางหว่างคิ้ว นิ้วชี้แตะที่เหนือหน้าผากประนมมือขึ้น
ก้มศีรษะ
จรดหัวแม่มือที่กลางหว่างคิ้ว
นิ้วชี้แตะที่เหนือหน้าผาก
ก้มศีรษะ ให้หน้าขนานกับพื้น(โต๊ะนั่ง) กราบหนึ่งครั้งโดยแบมือก้มศีรษะ
ให้หน้าขนานกับพื้น(โต๊ะนั่ง)
กราบหนึ่งครั้งโดยแบมือ
2. การเคารพแม่พระและนักบุญ  กราบหนึ่งครั้ง โดยไม่แบมือ ศีรษะขนานพื้น

ประนมมือขึ้น ก้มศีรษะ จรดหัวแม่มือที่กลางหว่างคิ้ว นิ้วชี้แตะที่เหนือหน้าผากประนมมือขึ้น
ก้มศีรษะ
จรดหัวแม่มือที่กลางหว่างคิ้ว
นิ้วชี้แตะที่เหนือหน้าผาก
ก้มศีรษะให้หน้าขนานกับพื้น(โต๊ะนั่ง) กราบโดยไม่แบมือก้มศีรษะให้หน้าขนานกับพื้น/โต๊ะนั่ง
กราบโดยไม่แบมือ3. การปฏิบัติเมื่อร่วมพิธีทางศาสนาพุทธ

3.1 ถวายเครื่องไทยทาน ปัจจัย และผ้าบังสุกุล ในงานศพ
         หากคาทอลิกถูกเชิญให้ประเคนของให้พระภิกษุ หลังการสวดพระอธิธรรม ให้ไหว้ หรือ กราบหนึ่งครั้ง โดยไม่แบมือ (คาทอลิกเคารพพระภิกษุ ในฐานะท่านเป็นนักบวช ผู้ที่น่าเคารพนับถือ แต่ไม่ใช้ในฐานะเป็นพระเจ้า)

3.2 การทำบุญเลี้ยงพระตามประเพณีพุทธ ในวันแต่งงานแบบต่างคนต่างถือ
        หลังจากการประเคนอาหาร หรือเครื่องไทยทาน ปัจจัยให้พระภิกษุแล้ว บ่าวสาวที่เป็นคาทอลิก ให้ไหว้ หรือกราบหนึ่งครั้งโดยไม่แบมือ