Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

สัมมนาผู้ปฏิบัติการพิธีกรรมระดับวัด สังฆมณฑลราชบุรีสัมมนาผู้ปฏิบัติการพิธีกรรมระดับวัด สังฆมณฑลราชบุรี
       วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมสังฆมณฑลราชบุรี จัดการสัมมนาพิธีกรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานและประสานงานระดับวัดสังฆมณฑลราชบุรี  ณ ห้องบอสโก 1 วัดนักบุญยอห์นบอสโก จ.ราชบุรี  โดยมี คุณพ่อไพศาล  ยอแซฟ ประธานคณะกรรมการฯ เพื่อพระคัมภีร์สังฆมณฑลราชบุรีเป็นวิทยากร  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 27 คน

 

2018_17nov01.JPG 2018_17nov02.JPG 2018_17nov03.JPG

2018_17nov04.JPG 2018_17nov05.JPG 2018_17nov06.JPG

2018_17nov07.JPG 2018_17nov08.JPG 2018_17nov09.JPG

2018_17nov10.JPG 2018_17nov11.JPG 2018_17nov12.JPG

2018_17nov13.JPG 2018_17nov14.JPG 2018_17nov15.JPG

2018_17nov16.JPG 2018_17nov17.JPG 2018_17nov18.JPG

2018_17nov19.JPG 2018_17nov20.JPG 2018_17nov21.JPG

2018_17nov22.JPG 2018_17nov23.JPG 2018_17nov24.JPG

2018_17nov25.JPG 2018_17nov26.JPG 2018_17nov27.JPG

2018_17nov28.JPG 2018_17nov29.JPG 2018_17nov30.JPG

2018_17nov31.JPG 2018_17nov32.JPG 2018_17nov33.JPG

2018_17nov34.JPG 2018_17nov35.JPG 2018_17nov36.JPG

2018_17nov37.JPG 2018_17nov38.JPG 2018_17nov39.JPG

2018_17nov40.JPG 2018_17nov41.JPG 2018_17nov42.JPG

2018_17nov43.JPG 2018_17nov44.JPG 2018_17nov45.JPG

2018_17nov46.JPG 2018_17nov47.JPG 2018_17nov48.JPG

2018_17nov49.JPG 2018_17nov50.JPG