Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 25
ชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 25

      วันพุธที่ 16 มกราคม 2019 โอกาสวันครู ฝ่ายอบรมศึกษาโดยคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี จัดงานชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 25 "ครูคาทอลิก : ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต " ณ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี โดยมีคุณพ่อเสนอ  ดำเนินสดวก อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และมอบเกียรติบัตร "ครูคาทอลิกผู้อุทิศตนประกาศพระคริสตเจ้า" จำนวน 154 คน  มีคณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมงาน จำนวน   345  คน

2019_16jan001.jpg 2019_16jan002.jpg 2019_16jan003.jpg

2019_16jan004.jpg 2019_16jan005.jpg 2019_16jan006.jpg

2019_16jan007.jpg 2019_16jan008.jpg 2019_16jan009.jpg

2019_16jan010.jpg 2019_16jan011.jpg 2019_16jan012.jpg

2019_16jan013.jpg 2019_16jan014.jpg 2019_16jan015.jpg

2019_16jan016.jpg 2019_16jan017.jpg 2019_16jan018.jpg

2019_16jan019.jpg 2019_16jan020.jpg 2019_16jan021.jpg

2019_16jan022.jpg 2019_16jan023.jpg 2019_16jan024.jpg

2019_16jan025.jpg 2019_16jan026.jpg 2019_16jan027.jpg

2019_16jan028.jpg 2019_16jan029.jpg 2019_16jan030.jpg

2019_16jan031.jpg 2019_16jan032.jpg 2019_16jan033.jpg

2019_16jan034.jpg 2019_16jan035.jpg 2019_16jan036.jpg

2019_16jan037.jpg 2019_16jan038.jpg 2019_16jan039.jpg

2019_16jan040.jpg 2019_16jan041.jpg 2019_16jan042.jpg

2019_16jan043.jpg 2019_16jan044.jpg 2019_16jan045.jpg

2019_16jan046.jpg 2019_16jan047.jpg 2019_16jan048.jpg

2019_16jan049.jpg 2019_16jan050.jpg 2019_16jan051.jpg

2019_16jan052.jpg 2019_16jan053.jpg 2019_16jan054.jpg

2019_16jan055.jpg 2019_16jan056.jpg 2019_16jan057.jpg

2019_16jan058.jpg 2019_16jan059.jpg 2019_16jan060.jpg

2019_16jan061.jpg 2019_16jan062.jpg 2019_16jan063.jpg

2019_16jan064.jpg 2019_16jan065.jpg 2019_16jan066.jpg

2019_16jan067.jpg 2019_16jan068.jpg 2019_16jan069.jpg

2019_16jan070.jpg 2019_16jan071.jpg 2019_16jan072.jpg

2019_16jan073.jpg 2019_16jan074.jpg 2019_16jan075.jpg

2019_16jan076.jpg 2019_16jan077.jpg 2019_16jan078.jpg

2019_16jan079.jpg 2019_16jan080.jpg 2019_16jan081.jpg

2019_16jan082.jpg 2019_16jan083.jpg 2019_16jan084.jpg

2019_16jan085.jpg 2019_16jan086.jpg 2019_16jan087.jpg

2019_16jan088.jpg 2019_16jan089.jpg 2019_16jan090.jpg

2019_16jan091.jpg 2019_16jan092.jpg 2019_16jan093.jpg

2019_16jan094.jpg 2019_16jan095.jpg 2019_16jan096.jpg

2019_16jan097.jpg 2019_16jan098.jpg 2019_16jan099.jpg

2019_16jan100.jpg 2019_16jan101.jpg 2019_16jan102.jpg

2019_16jan103.jpg 2019_16jan104.jpg 2019_16jan105.jpg

2019_16jan106.jpg 2019_16jan107.jpg 2019_16jan108.jpg

2019_16jan109.jpg 2019_16jan110.jpg 2019_16jan111.jpg

2019_16jan112.jpg 2019_16jan113.jpg 2019_16jan114.jpg

2019_16jan115.jpg 2019_16jan116.jpg 2019_16jan117.jpg

2019_16jan118.jpg 2019_16jan119.jpg 2019_16jan120.jpg

2019_16jan121.jpg 2019_16jan122.jpg 2019_16jan123.jpg

2019_16jan124.jpg 2019_16jan125.jpg 2019_16jan126.jpg

2019_16jan127.jpg 2019_16jan128.jpg 2019_16jan129.jpg

2019_16jan130.jpg 2019_16jan131.jpg 2019_16jan132.jpg

2019_16jan133.jpg 2019_16jan134.jpg 2019_16jan135.jpg

2019_16jan136.jpg 2019_16jan137.jpg 2019_16jan138.jpg

2019_16jan139.jpg 2019_16jan140.jpg 2019_16jan141.jpg

2019_16jan142.jpg 2019_16jan143.jpg 2019_16jan144.jpg

2019_16jan145.jpg 2019_16jan146.jpg 2019_16jan147.jpg

2019_16jan148.jpg 2019_16jan149.jpg 2019_16jan150.jpg

2019_16jan151.jpg 2019_16jan152.jpg 2019_16jan153.jpg

2019_16jan154.jpg 2019_16jan155.jpg 2019_16jan156.jpg

2019_16jan157.jpg 2019_16jan158.jpg 2019_16jan159.jpg

2019_16jan160.jpg 2019_16jan161.jpg 2019_16jan162.jpg

2019_16jan163.jpg 2019_16jan164.jpg 2019_16jan165.jpg

2019_16jan166.jpg 2019_16jan167.jpg 2019_16jan168.jpg

2019_16jan169.jpg 2019_16jan170.jpg 2019_16jan171.jpg

2019_16jan172.jpg 2019_16jan173.jpg 2019_16jan174.jpg

2019_16jan175.jpg 2019_16jan176.jpg 2019_16jan177.jpg

2019_16jan178.jpg 2019_16jan179.jpg 2019_16jan180.jpg

2019_16jan181.jpg 2019_16jan182.jpg 2019_16jan183.jpg

2019_16jan184.jpg 2019_16jan185.jpg 2019_16jan186.jpg

2019_16jan187.jpg 2019_16jan188.jpg 2019_16jan189.jpg

2019_16jan190.jpg 2019_16jan191.jpg 2019_16jan192.jpg

2019_16jan193.jpg 2019_16jan194.jpg 2019_16jan195.jpg

2019_16jan196.jpg 2019_16jan197.jpg 2019_16jan198.jpg

2019_16jan199.jpg 2019_16jan200.jpg 2019_16jan201.jpg

2019_16jan202.jpg 2019_16jan203.jpg 2019_16jan204.jpg

2019_16jan205.jpg 2019_16jan206.jpg 2019_16jan207.jpg

2019_16jan208.jpg 2019_16jan209.jpg 2019_16jan210.jpg

2019_16jan211.jpg 2019_16jan212.jpg 2019_16jan213.jpg

2019_16jan214.jpg 2019_16jan215.jpg 2019_16jan216.jpg

2019_16jan217.jpg 2019_16jan218.jpg 2019_16jan219.jpg

ภาพข่าวโดย คุณครูสรายุทธ  ระดมกิจ