UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

งานวันพระคัมภีร์ Bible Contest ครั้งที่ 18 สังฆมณฑลราชบุรี
งานวันพระคัมภีร์ Bible Contest ครั้งที่ 18 สังฆมณฑลราชบุรี

    วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ สังฆมณฑลราชบุรี จัดงานวันพระคัมภีร์ BibleContest ครั้งที่18 "พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น" ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  โดยคุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราช ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในวจนพิธีกรรมเปิดงาน มีพระสงฆ์ ซิสเตอร์ มาเซอร์ คุณครู นักเรียน สามเณรเล็ก กรรมการตัดสินคะแนน และคณะกรรมการจัดงานเข้าร่วมงาน 370 คน

     โครงการไบเบิ้ลคอนเทสต์ จัดขึ้นครั้งแรกในปีคริสตศักราช 2001 และได้ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 18 ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
     1. รณรงค์และส่งเสริมให้ครูและนักเรียนในสังฆมณฑล ได้อ่านพระคัมภีร์และนำเอาพระวาจาของพระเจ้มาเผยแผ่        ในโรงเรียน ซึ่งเป็น "สนามแห่งการแพร่ธรรม"
    2. เพื่อเป็นการปลูกฝังความเชื่อ ความศรัทธา คุณธรรม จริยธรรมจากพระคัมภีร์ และให้มีความรักในองค์พระเยซูเจ้า มากยิ่งขึ้น  รวมถึงการนำเอาคำสั่งสอนของพระองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน   
    3. เพื่อเป็นการส่งเสริม และกระตุ้นให้แต่ละโรงเรียนได้ศึกษาพระคัมภีร์กันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น

    ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2562 ทางศูนย์คริสตศาสนธรรม ได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนอ่านและศึกษา "พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น"  มีการรณรงค์อ่านและบันทึก  การออกทดสอบเพื่อประเมินความรู้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และได้จัดกิจกรรมแข่งขันขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการจบโครงการศึกษาพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์นในปีการศึกษานี้ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้พระคัมภีร์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 14 โรงเรียน มีการแข่งขัน 5 รายการ ตามระดับช่วงชั้น ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้

1. ระดับอนุบาล 1-3 การแข่งขันตอบคำถาม "บอกใบ้ทายคำ"  
กำหนดให้ส่งโรงเรียนละ 1 ทีม ใน 1 ทีม ประกอบด้วย คุณครู 1 ท่าน และนักเรียนอนุบาล 2 คน  
มีโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขั้นทั้งหมด 7 โรงเรียน
รางวัลชนะเลิศ    โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1    โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 2    โรงเรียนวีรศิลป์
รางวัลชมเชย    โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย และ โรงเรียนเทพวิทยา

2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประกวดเต้นประกอบเพลง "เริ่มให้ถูก"  
กำหนดให้ส่งโรงเรียนละ 1 ทีม ใน 1 ทีมมีสมาชิกได้ 7-10 คน
มีโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขั้นทั้งหมด 9 โรงเรียน
รางวัลชนะเลิศ    โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1    โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 2    โรงเรียนเทพวิยา
รางวัลชมเชย    โรงเรียนวีรศิลป์ และ โรงเรียนนารีวุฒิ

3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  การแข่งขัน "ตอบคำถาม" จากพระวรสารฯ นักบุญยอห์น
กำหนดให้ส่งโรงเรียนละ 1 ทีม ใน 1 ทีมประกอบด้วย คุณครู 1 ท่าน และนักเรียน 3 คน  
มีโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 10 โรงเรียน
รางวัลชนะเลิศ    โรงเรียนนารีวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 1    โรงเรียนนารีวุฒิ
รองชนะเลิศอันดับ 2    โรงเรียนดรุณาราชบุรี
รางวัลชมเชย    โรงเรียนเทพวิทยา และโรงเรียนวันทามารีอา

4. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  การเล่าเรื่องจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
กำหนดให้ส่งได้โรงเรียนละ 2 ทีม ใน 1 ทีมประกอบด้วยนักเรียน 3 คน มีโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขั้นทั้งหมด 8 โรงเรียน 12 ทีม    

รางวัลชนะเลิศ    โรงเรียนดรุณาราชบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1    โรงเรียนนารีวุฒิ
รองชนะเลิศอันดับ 2    โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
รางวัลชมเชย    โรงเรียนเทพวิทยา และโรงเรียนเทพินทร์พิทยา

5. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประกวดร้องเพลง The Voice of John เสียงร้องในถิ่นทุรกันดาร
กำหนดให้ส่งได้โรงเรียนละ 3 คน มีโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขั้นทั้งหมด 5 โรงเรียน จำนวน 13 คน

รางวัลชนะเลิศ    โรงเรียนนารีวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 1    วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 2    โรงเรียนนารีวิทยา
รางวัลชมเชย    โรงเรียนนารีวุฒิ 2 รางวัล

       นอกจากการแข่งขันแล้ว ยังมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดผลงานต่าง ๆ ในโอกาสวันพระคัมภีร์ของสังฆมณฑล และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีคะแนนสอบพระวรสารนักบุญยอห์นสูงสุดของสังฆมณฑลในช่วงชั้นต่าง ๆ ด้วย

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก