UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

พบปะเยาวชนสังฆมณฑลราชบุรี โอกาสปีเยาวชน (ครั้งที่ 1/2021)


    เมื่อวันเสาร์ 10 เมษายน 2021 คณะกรรมการเพื่อเยาวชนสังฆมณฑลราชบุรี จัดกิจกรรมพบปะเยาวชน โอกาสปีเยาวชนของพระศาสนจักรไทย ครั้งที่ 1/2021 และร่วมกันตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับงานอภิบาลเยาวชน ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี มีเยาวชนจากวัดต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 39 คน

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก