คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์
คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์

           เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2021 เวลา 10.45 น. ที่บ้านเบธานี บ้านพักคนชรา อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการเพื่อสตรี(คคส.) สังฆมณฑลราชบุรี ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาท) เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา เบธานี ตามวัตถุประสงค์กิจกรรม กิจเมตตา "รักและรับใช้" ในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีคาทอลิก ประจำปี 2021

           โดยมี ผอ. ศิริมาส พฤหัสนันท์ ประธาน คคส. พร้อมด้วย ซิสเตอร์ นิตวดา อ่อนเทศ กรรมการ และ ผอ.ยุลี ปิตยานนท์ ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลราชบุรีและโรงเรียนศิษย์พระคริสต์ เป็นผู้มอบให้กับบ้านเบธานี ผ่านทางซิสเตอร์ยุพิน ไทยจรรยา เป็นผู้รับมอบแทนอธิการบ้าน และคณะภคนีผู้รับใช้ผู้ป่วยแห่งนักบุญคามิลโล หรือ ซิสเตอร์คามิลเลียน ซึ่งรับผิดชอบกิจการบ้านพักคนชรา เบธานี ได้ใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุต่อไป

           ซึ่ง ผอ.ศิริมาส พฤหัสนันท์ ประธาน คคส.ได้กล่าวก่อนส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวว่า เนื่องจากในวันนี้พระศาสนจักรทำการสมโภชพระแม่มารีย์ได้รับเกียรติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ถือเป็นวันแม่ สตรีที่บทบาทความสำคัญยิ่งต่อพระศาสนจักรและมีความหมายต่อความเชื่อของคริสตชน คณะกรรมการจึงถือโอกาสนี้ได้ภาวนาด้วยบทเพลงและถวายดอกกุหลาบเพื่อเทิดพระเกียรติแม่พระด้วย

             ประกอบกับวันแม่แห่งชาติที่เพิ่งผ่านมา ซึ่งทุกปีทาง คคส.จะร่วมกันทำโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีคาทอลิก โดยจัดกิจกรรม "รักและรับใช้" เชิญชวนสมาชิก คคส.สังกัดตามวัดคาทอลิกในเขตสังฆมณฑลราชบุรี รวมเป็นหนึ่งเดียวกันทำกิจเมตตา จัดเลี้ยงอาหารเด็ก สตรี ผู้เจ็บป่วย ผู้สูงอายุ หรืออื่นๆ ฯลฯ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ

           โดยในปีนี้เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 เป็นวงกว้างทุกพื้นที่ ทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ และมีความยากลำบากการดำเนินชีวิต ซึ่งบ้านพักคนชรา เบธานี ก็ได้รับผลกระทบด้วยช่นเดียวกัน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเงินในกิจกรรมโครงการดังกล่าวมามอบให้เพื่อใช้ทำประโยชน์แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ที่อยู่ประจำ ซึ่งบ้านเบธานีต้องดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ

           และในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ชมรมผู้สูงอายุ และโรงเรียนศิษย์พระคริสต์ ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนด้วย เป็นเงินจำนวน 5,000บาท(ห้าพันบาท)

           สำหรับการดำเนินโครงการศักยภาพสตรี คาทอลิก กิจกรรม"รักและรับใช้" นอกจากการทำกิจเมตตาในวันนี้แล้ว เมื่อวันที่ 1ส.ค.และ 12 ส.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการเพื่อสตรีสังฆมณฑลราชบุรี และกรรมการจากส่วนกลางบางท่าน ได้ทำกิจศรัทธาสวดภาวนาร่วมกันเนื่องในวันรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ เพื่อรณรงค์ให้สังคมลดละเลิกการใช้ความรุนแรง และช่วยป้องกันมิให้สตรี เด็กและคนชรา กลุ่มเปราะบางตกเป็นเหยื่อ นอกจากนี้ยังต้องเคารพและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของสตรี และมนุษย์ทุกคน ซึ่งเป็นสิ่งสร้างตามพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า

           และภาวนาร่วมกันในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เพื่อปลูกจิตสำนึกความกตัญญูกตเวทีต่อพระแม่มารีย์ และแม่ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ และการเคารพรักยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วย

ภาพปละข่าวโดย อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค

2021_15jun01.jpg 2021_15jun02.jpg 2021_15jun03.jpg

2021_15jun04.jpg 2021_15jun05.jpg 2021_15jun06.jpg