Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

“ไบเบิ้ล คอนเทสต์” ครั้งที่ 10 สังฆมณฑลราชบุรี“ไบเบิ้ล คอนเทสต์” ครั้งที่ 10 สังฆมณฑลราชบุรี
          ศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี  จัดกิจกรรมแข่งขันพระคัมภีร์ในโครงการ “ไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 10” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2012 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์สังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน

โครงการ “ไบเบิ้ลคอนเทสต์” จัดขึ้นโดยศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
      1)รณรงค์และส่งเสริมให้ครูและนักเรียนในสังฆมณฑล ได้อ่านพระคัมภีร์และนำเอาพระวาจา ในพระคัมภีร์มาใช้ในการแพร่ธรรมในโรงเรียน
      2)เพื่อเป็นการปลูกฝังความเชื่อ ความศรัทธา คุณธรรม จริยธรรม และให้มีความรักในองค์  พระเยซูเจ้ามากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำเอาคำสั่งสอนของพระองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  
      3) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้แต่ละโรงเรียนได้ศึกษาพระคัมภีร์กันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น

            โดยในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อศึกษาเรื่อง “พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว” เพื่อจะได้อ่านและศึกษาชีวิตขององค์พระเยซูเจ้า รวมถึงคำสั่งสอนและกิจการดีงามต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงกระทำ และที่สำคัญเพื่อทำให้เกิดการจดจำและนำเอาพระวาจาที่ได้อ่านและศึกษาไปใช้ในการดำเนินชีวิต คริสตชน ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ในปีนี้ได้จัดให้มีการแข่งขัน 5 ระดับด้วยกัน ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดให้มีการแข่งขันตอบคำถามในรูปแบบต่าง ๆ ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้จัดให้มีการแข่งขันแสดงประกอบเพลง “สิ่งที่ท่านได้ทำ” ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะศึกษา จัดการประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ค หัวข้อ “การพิพากษาครั้งสุดท้าย” 
 
             “ไบเบิ้ลคอนเทสต์” จัดขึ้นครั้งแรกในปีคริสตศักราช 2001 และได้ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่  10   ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร  คณะครูในโรงเรียนในสังฆมณฑล    เป็นอย่างดี  โดยในปีนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 12 โรงเรียน

biblecontest_11feb001.JPG biblecontest_11feb002.JPG biblecontest_11feb003.JPG

biblecontest_11feb005.JPG biblecontest_11feb006.JPG biblecontest_11feb007.JPG

biblecontest_11feb009.JPG biblecontest_11feb010.JPG biblecontest_11feb012.JPG

biblecontest_11feb013.JPG biblecontest_11feb014.JPG biblecontest_11feb015.JPG

biblecontest_11feb016.JPG biblecontest_11feb017.JPG biblecontest_11feb018.JPG

biblecontest_11feb019.JPG biblecontest_11feb020.JPG biblecontest_11feb021.JPG

biblecontest_11feb022.JPG biblecontest_11feb023.JPG biblecontest_11feb024.JPG

biblecontest_11feb025.JPG biblecontest_11feb026.JPG biblecontest_11feb027.JPG

biblecontest_11feb028.JPG biblecontest_11feb029.JPG biblecontest_11feb030.JPG

biblecontest_11feb031.JPG biblecontest_11feb032.JPG biblecontest_11feb033.JPG

biblecontest_11feb034.JPG biblecontest_11feb035.JPG biblecontest_11feb036.JPG

biblecontest_11feb037.JPG biblecontest_11feb038.JPG biblecontest_11feb039.JPG

biblecontest_11feb040.JPG biblecontest_11feb041.JPG biblecontest_11feb042.JPG

biblecontest_11feb043.JPG biblecontest_11feb044.JPG biblecontest_11feb045.JPG

biblecontest_11feb046.JPG biblecontest_11feb047.JPG biblecontest_11feb048.JPG

biblecontest_11feb049.JPG biblecontest_11feb050.JPG biblecontest_11feb051.JPG

biblecontest_11feb052.JPG biblecontest_11feb053.JPG biblecontest_11feb054.JPG

biblecontest_11feb055.JPG biblecontest_11feb056.JPG biblecontest_11feb057.JPG

biblecontest_11feb058.JPG biblecontest_11feb059.JPG biblecontest_11feb060.JPG

biblecontest_11feb061.JPG biblecontest_11feb062.JPG biblecontest_11feb063.JPG

biblecontest_11feb064.JPG biblecontest_11feb065.JPG biblecontest_11feb066.JPG

biblecontest_11feb067.JPG biblecontest_11feb068.JPG biblecontest_11feb069.JPG

biblecontest_11feb070.JPG biblecontest_11feb071.JPG biblecontest_11feb072.JPG

biblecontest_11feb073.JPG biblecontest_11feb074.JPG biblecontest_11feb075.JPG

biblecontest_11feb076.JPG biblecontest_11feb077.JPG biblecontest_11feb078.JPG

biblecontest_11feb079.JPG biblecontest_11feb080.JPG biblecontest_11feb081.JPG

biblecontest_11feb082.JPG biblecontest_11feb083.JPG biblecontest_11feb084.JPG

biblecontest_11feb085.JPG biblecontest_11feb086.JPG biblecontest_11feb087.JPG

biblecontest_11feb089.JPG biblecontest_11feb090.JPG biblecontest_11feb091.JPG

biblecontest_11feb092.JPG biblecontest_11feb093.JPG biblecontest_11feb094.JPG

biblecontest_11feb095.JPG biblecontest_11feb096.JPG biblecontest_11feb097.JPG

biblecontest_11feb098.JPG biblecontest_11feb099.JPG biblecontest_11feb100.JPG