ที่ สร. 076/2021
หนังสือแต่งตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร
ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี

พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี ดังนี้

rcb-let-076-2021-p01.jpg rcb-let-076-2021-p02.jpg