UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

คุณพ่อยอห์น บอสโก ประเสริฐ  นพคุณ

ชื่อ - นามสกุล          คุณพ่อยอห์น บอสโก ประเสริฐ นพคุณ

วันเกิด                     24 พฤษภาคม 2473/1930

วันบวช                     4 พฤษภาคม 2501/1958

มรณะภาพ                12 พฤศจิกายน 2559/2016

บิดา    ลูกา       มา     นพคุณ
มารดา    มารีอา     แป้น     นพคุณ
พ่อบวช  -  แม่บวช    นายแพทย์ ยอแซฟ วิเชียร  -  นาง มารีอา  มาลา   เสรีบุตร

การศึกษา  
    ระดับประถม    ป.4  โรงเรียนเรืองวิทย์  ปี  1942

    ระดับมัธยม    ม.6  โรงเรียนดรุณานุเคราะห์  ปี 1952
    ระดับอุดมศึกษา  
    -สาขาปรัชญาศาสตร์    บ้านเณรบางช้าง บางนกแขวก
    -สาขาเทวศาสตร์  ปี 1954  -  1957 บ้านเณรพระหฤทัย ปูนามัลลี อินเดีย

พิธีแต่งตั้ง , บวชสังฆานุกร และบวชพระสงฆ์
    -  ผู้อ่านพระคัมภีร์    วันที่    7  กันยายน  1955 (อินเดีย)
            โดย    พระสังฆราชผู้ช่วย การ์วัลโล  
    -  ผู้ช่วยพิธีกรรม    วันที่    8  กันยายน  1956 (อินเดีย)
            โดย    พระสังฆราชผู้ช่วย การ์วัลโล  
    -  สังฆานุกร    วันที่    21  ธันวาคม  1957 (อินเดีย)
            โดย    พระอัครสังฆราช หลุยส์ มาทีอัส   
    -  พระสงฆ์        วันที่    4  พฤษภาคม  1958 (วัดเพลง)
            โดย    พระสังฆราช เปโตร   คาเร็ตโต

บทบาทหน้าที่หลังจากบวชเป็นพระสงฆ์
ปี  1958  -  1960    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง   
ปี  1960  -  1961    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง  
ปี  1961  -  1963    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย  
ปี  1963  -  1964    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง
                            ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย วัดเพลง   
ปี  1964  -  1974     เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์การีตา  บางตาล   
ปี  1974  -  1979     เจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง   
ปี  1979  -  1984     เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย   
ปี  1984  -  1986     เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์การีตา บางตาล    
ปี  1986  -  1988     เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย  
ปี  1988  -  1989     เจ้าอาวาสวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง   
ปี  1989  -  1990     พัก – เข้ารับการอบรมที่สถาบัน E.A.P.I.
ปี  1990  -  1992     เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง   
ปี  1992  -  1997     เจ้าอาวาสวัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี    
ปี  1997  -  1999     เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง   
ปี  1999  -  2000     เจ้าอาวาส อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
                             เจ้าอาวาส วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดใน
ปี    2000  -  2001    เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก
ปี    2001  -  2002    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี
ปี    2002  -  2003    เจ้าอาวาสวัดแม่พระสายประคำ หลักห้า
ปี    2003  -  2015    พักประจำศูนย์ราชบุรี  
8  ตุลาคม  2015       เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
                             ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบ
12 พฤศจิกายน 2016    
เสียชีวิตเนื่องจากอาการปอดติดเชื้อขั้นรุนแรงจนทำให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
มอบดวงวิญญาณกลับสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้า เมื่อเวลา 14.56 น. ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
13-16 พฤศจิกายน 2016  พิธีสวดภาวนาอุทิสและบูชาขอบพระคุณ ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี
17 พฤศจิกายน 2016        พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

คติพจน์      PER  CRUCEM  AD  LUCEM   “สู่สว่างทางกางเขน”  

บทเทศน์วันอาทิตย์

"อย่าใจแคบ" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา(B)วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2021 ก. ความสำคัญ 1. พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์นี้ เตือนเราในเรื่องการอิจฉา ความใจแคบ ไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง...
"ยิ่งใหญ่ด้วยการรับใช้" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (B) วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2021ก....
"พระเยซูของแท้" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2021ก. ความสำคัญ...
"หัตถ์พระเจ้า" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2021ก. ความสำคัญ 1....

ประกาศสำนักพระสังฆราช

หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...
สาสน์พระสังฆราช โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021
สาสน์พระสังฆราชที่ สร.074/2021โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021ถึงบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษที่รัก

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ประชุมทีมวิชาการเตรียมซีนอด
ประชุมทีมวิชาการเตรียมซีนอด วันพุธที่ 15 กันยายน 2021 คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี ในฐานะเลขาธิการสมัชชา พร้อมด้วยทีมวิชาการ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดสมัชชาสังฆมณทล และเพื่อพิจารณาแบบสอบถามประชากรของพระเจ้าก่อนการสมัชชา ณ ห้องประชุมสำนักงานสังฆมณฑลราชบุรี
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ซิสเตอร์หลุยส์ คอนซากา สุธี  เจริญพานิช
เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 การสวดภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับผู้ล่วงหลับจึงต้องจัดเป็นการภายในเท่านั้น ท่านสามารถร่วมภาวนาและติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook : ซิสเตอร์ ผู้รับใช้ (SIHM Sister):::: กำหนดการภาวนา ::::
คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์
คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2021 เวลา 10.45 น. ที่บ้านเบธานี บ้านพักคนชรา อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการเพื่อสตรี(คคส.) สังฆมณฑลราชบุรี...
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ สังฆมณฑลราชบุรีรวมพลังชมรมผู้สูงวัย สมทบทุนช่วยวัดป่าวิมุตยาราม สร้างโรงพยาบาลสนามสู้ภัยโควิด...
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ...

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ