UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่อยอห์น บอสโก ประเสริฐ  นพคุณ

ชื่อ - นามสกุล          คุณพ่อยอห์น บอสโก ประเสริฐ นพคุณ

วันเกิด                     24 พฤษภาคม 2473/1930

วันบวช                     4 พฤษภาคม 2501/1958

มรณะภาพ                12 พฤศจิกายน 2559/2016

บิดา    ลูกา       มา     นพคุณ
มารดา    มารีอา     แป้น     นพคุณ
พ่อบวช  -  แม่บวช    นายแพทย์ ยอแซฟ วิเชียร  -  นาง มารีอา  มาลา   เสรีบุตร

การศึกษา  
    ระดับประถม    ป.4  โรงเรียนเรืองวิทย์  ปี  1942

    ระดับมัธยม    ม.6  โรงเรียนดรุณานุเคราะห์  ปี 1952
    ระดับอุดมศึกษา  
    -สาขาปรัชญาศาสตร์    บ้านเณรบางช้าง บางนกแขวก
    -สาขาเทวศาสตร์  ปี 1954  -  1957 บ้านเณรพระหฤทัย ปูนามัลลี อินเดีย

พิธีแต่งตั้ง , บวชสังฆานุกร และบวชพระสงฆ์
    -  ผู้อ่านพระคัมภีร์    วันที่    7  กันยายน  1955 (อินเดีย)
            โดย    พระสังฆราชผู้ช่วย การ์วัลโล  
    -  ผู้ช่วยพิธีกรรม    วันที่    8  กันยายน  1956 (อินเดีย)
            โดย    พระสังฆราชผู้ช่วย การ์วัลโล  
    -  สังฆานุกร    วันที่    21  ธันวาคม  1957 (อินเดีย)
            โดย    พระอัครสังฆราช หลุยส์ มาทีอัส   
    -  พระสงฆ์        วันที่    4  พฤษภาคม  1958 (วัดเพลง)
            โดย    พระสังฆราช เปโตร   คาเร็ตโต

บทบาทหน้าที่หลังจากบวชเป็นพระสงฆ์
ปี  1958  -  1960    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง   
ปี  1960  -  1961    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง  
ปี  1961  -  1963    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย  
ปี  1963  -  1964    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง
                            ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย วัดเพลง   
ปี  1964  -  1974     เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์การีตา  บางตาล   
ปี  1974  -  1979     เจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง   
ปี  1979  -  1984     เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย   
ปี  1984  -  1986     เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์การีตา บางตาล    
ปี  1986  -  1988     เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย  
ปี  1988  -  1989     เจ้าอาวาสวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง   
ปี  1989  -  1990     พัก – เข้ารับการอบรมที่สถาบัน E.A.P.I.
ปี  1990  -  1992     เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง   
ปี  1992  -  1997     เจ้าอาวาสวัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี    
ปี  1997  -  1999     เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง   
ปี  1999  -  2000     เจ้าอาวาส อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
                             เจ้าอาวาส วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดใน
ปี    2000  -  2001    เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก
ปี    2001  -  2002    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี
ปี    2002  -  2003    เจ้าอาวาสวัดแม่พระสายประคำ หลักห้า
ปี    2003  -  2015    พักประจำศูนย์ราชบุรี  
8  ตุลาคม  2015       เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
                             ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบ
12 พฤศจิกายน 2016    
เสียชีวิตเนื่องจากอาการปอดติดเชื้อขั้นรุนแรงจนทำให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
มอบดวงวิญญาณกลับสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้า เมื่อเวลา 14.56 น. ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
13-16 พฤศจิกายน 2016  พิธีสวดภาวนาอุทิสและบูชาขอบพระคุณ ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี
17 พฤศจิกายน 2016        พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

คติพจน์      PER  CRUCEM  AD  LUCEM   “สู่สว่างทางกางเขน”  

บทเทศน์วันอาทิตย์

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา (C)
"พระเจ้าทรงเรียก"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา (C)วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022 ก.ความสำคัญ บทอ่านวันนี้เน้นเรื่องพระเจ้าทรงเรียกให้มนุษย์มาร่วมงานกับพระองค์และให้มนุษย์ได้ตอบรับคำเชิญของพระเจ้าด้วยการอุทิศตนอย่างเต็มกำลังด้วยใจอิสระ ด้วยใจรักและด้วยความพากเพียร...
ข่าวดีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  (C)
ข่าวดี สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า (C)วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 ก. ความสำคัญ 1. ของขวัญที่มีค่ายิ่งสองอย่างสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เรา...
ข่าวดีวันสมโภชพระตรีเอกภาพ (C)
ข่าวดีวันสมโภชพระตรีเอกภาพวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2022 ก. ความสำคัญ 1. พระธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพเป็นคำสอนที่เป็นพื้นฐานความเชื่อคริสตชน ซึ่งเราสามารถเข้าใจได้ ไม่ใช่ด้วย...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม
ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 บิชอป ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา...
พิธีปลงศพยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด
พิธีปลงศพยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง เป็นเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด บิดาคุณพ่อสมเกียรติ จูรอด พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด
แจ้งข่าวมรณกรรมของบิดาของ คุณพ่อสมเกียรติ จูรอด ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เรียก ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด กลับสู่อ้อมพระหัตถ์พระองค์ เมื่อเวลา 09:09 น. ของวันพุธที่ 15 มิถุนายน...
พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
✝️วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2022 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน พร้อมด้วย พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์...
ร่วมไว้อาลัยและภาวนาเพื่อ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
สังฆมณฑลราชบุรีขอร่วมไว้อาลัยและภาวนาให้กับมารีอา เตือนใจ มุลตรี( มารดาของคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี...
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม...
ชมรมสภาภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการชมรม
ก้าวเดินไปด้วยกัน...จากงานอภิบาล สู่งานแพร่ธรรม สภาภิบาลและชุมชนวัดเข้มแข็ง สังฆมณฑลเข้มแข็ง เป็นหนึ่งเดียวกัน...
ขอเชิญร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสังฆมณฑลเชียงใหม่ขอเชิญร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์พระสังฆราชกิตติคุณแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่กำหนดการสวดภาวนาและพิธีปลงศพวันศุกร์ที่ 11...
เชิญร่วมฉลองอายุครบ 65 ปีและฉลอง 25 ปีแห่งสังฆภาพ
สังฆมณฑลราชบุรีมีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองอายุครบ 65 ปีบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์บาทหลวงยอห์น...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ที่ สร. 094/2021ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน
ที่ สร. 092/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน
หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

เพื่อนร่วมทาง

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก