Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

คุณพ่อเปโตร เจริญ  ว่องประชานุกูล

ชื่อ - สกุล          คุณพ่อเปโตร เจริญ  ว่องประชานุกูล

วันเกิด               25 กันยายน 2507/1964

วันบวช              6 กันยายน 2535/1992

ตำแหน่งหน้าที่   อธิการสามเณราลัยแสงธรรม