UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่อวินเซนเดอร์ปอล ประสงค์ ยนปลัดยศ
ชื่อ - สกุล         คุณพ่อวินเซนเดอร์ปอล ประสงค์ ยนปลัดยศ

วันเกิด               11 มีนาคม 2497/1954

วันบวช              11 พฤษภาคม 2527/1984

ตำแหน่งหน้าที่   เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
                          เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟาบีอาโน ห้วยลึก

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก