UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่อยออากิม เจษฎา บุญรติวงศ์

ชื่อ - สกุล คุณพ่อยออากิม เจษฎา บุญรติวงศ์

วันเกิด 15 สิงหาคม 2498/1955

วันบวช 29 พฤษภาคม 2526/1983

ตำแหน่งหน้าที่     เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา  ห้วยกระบอก

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก