UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่อเปโตร  ธาดา  พลอยจินดา
ชื่อ - สกุล         คุณพ่อเปโตร  ธาดา  พลอยจินดา

วันเกิด               19 พฤษภาคม 2507/1964

วันบวช              6 กันยายน 2535/1992

ตำแหน่งหน้าที่    เจ้าอาวาสวัดแม่พระมหาทุกข์  ท่าม่วง
                           หัวหน้าเขตเหนือ

                        

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก