UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่อยอแซฟ เสนอ  ดำเนินสะดวก

ชื่อ - สกุล          คุณพ่อยอแซฟ เสนอ  ดำเนินสดวก

วันเกิด               20 พฤษภาคม 2497/1954

วันบวช              29 พฤษภาคม 2526/1983

ตำแหน่งหน้าที่   อุปสังฆราช  
                          ประธานคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล
                          เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บอสโก
                          อธิการรโรงเรียนดรุณาราชบุรี
                          อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
                          อธิการวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
                          อธิการวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
                          หัวหน้าเขตกลาง

                     

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก