คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ จูรอด
ชื่อ - สกุล          คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ จูรอด

วันเกิด               29 สิงหาคม 2516/1973

วันบวช              16 มิถุนายน 2545/2002

ตำแหน่งหน้าที่   ประธานคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียน
                        ประธานคณะกรรมการเยาวชนคาทอลิกในโรงเรียน
                        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน  ดอนมดตะนอย
                        ผู้บริหารโรงเรียนดำเนินวิทยา