UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

"พยานตัวจริง" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา "พยานตัวจริง"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021
โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์  กฤษเจริญ

ก. ความสำคัญ       
    1. พระเจ้าทรงเลือกท่านให้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว และทรงเลือกท่านให้เป็นผู้ประกาศข่าวดีของพระองค์โดยให้ท่านดำเนินชีวิตที่ดีจนเป็นที่ประจักษ์ด้วย ถึงความรัก ความเมตตาและการช่วยให้รอดพ้นจากการเป็นทาษของบาปเหมือนดั่งที่ทรงเผยแสดงโดยผ่านทางชีวิตของพระเยซู “พระเจ้าทรงเลือกสรรเราในพระคริสตเจ้าแล้ว ตั้งแต่ก่อนการเนรมิตสร้างโลก” (อฟ. 1:4).

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
    1. บทอ่านที่หนึ่ง(อมส. 7:12-15): เตือนเราว่าการดำเนินชีวิตที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนอื่น ๆ นั้นจะต้องโดนปฏิเสธและต่อต้าน อย่างที่เกิดขึ้นกับประกาศกอาโมส เขาโดนหัวหน้าคณะสงฆ์ชื่ออามาซิยาสั่งให้กลับไปประกาศข่าวดีของพระเจ้าที่บ้านของตนเองในอาณาใต้คือยูดา แต่อาโมสไม่ยอม เขายืนยันว่าเดิมทีเขาเป็นเพียงคนเลี้ยงสัตว์และตัดแต่งต้นมะเดื่อธรรมดาแต่พระเจ้าทรงเรียกเขาให้ไปประกาศพระวาจาแก่อิสราเอล หมายความว่าเขาไม่ได้เลือกตนเองแต่พระเจ้าทรงเลือกเขา ให้ทำหน้าที่นี้ เราก็เช่นกัน เราเป็นใครไม่รู้แต่พระเจ้าทรงเลือกเราให้ประกาศข่าวดีโดยผ่านทางศีลล้างบาปและศีลกำลัง

    2.บทอ่านที่สอง(อฟ. 1:3-14) : น.เปาโลอธิบายถึงพระพรที่เราได้รับโดยผ่านทางศีลล้างบาปและการรับผิดชอบในฐานะธรรมทูตหรือผู้ประกาศข่าวดี น.เปาโลเปิดเผยถึงแผนการแห่งความรอดพ้นของพระเจ้า โดยผ่านทางพระเยซูเจ้ามายังมวลมนุษย์ทุกคน โดยเริ่มต้นจากชาวยิวก่อนและต่อมาให้กับบรรดาคนต่างศาสนา จากนั้นพวกเขาได้แสดงความรัก ให้ความช่วยเหลือ ให้ความเคารพผู้อื่นและได้ประกาศพระเยซูให้ผู้อื่นรู้จัก โดยการดำเนินชีวิตดีจนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป

    3. พระวรสาร (มก. 6:7-13) : เล่าเรื่องการเรียกอัครสาวกทั้ง 12 คนมาเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้ประกาศ “ข่าวดี” ให้ทุกคนได้เปลี่ยนแปลงชีวิต ยกโทษบาป มีชีวิตอิสระที่หลุดพ้นจากการเป็นทาสของบาป โดยผ่านทางพระเยซูเจ้า เหมือนที่พระเจ้าทรงส่งอาโมสให้ไปเทศนากับชาวอิสราเอล และทรงส่ง น.เปาโลเทศนากับคนต่างชาติ ให้เกิดการกลับใจหรือการเปลี่ยนแปลงตนเอง เป็นการเปลี่ยนหัวใจของตนโดย ให้ยึดเอาจิตใจของพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่ยึดเอาในตนเองเป็นศูนย์กลาง

ค. ปฏิบัติ
    1. “มีชีวิตที่เป็นที่ประจักษ์พยาน” เราได้รับเรียกจากพระเจ้าให้ดำเนินชีวิตที่เป็นประจักษ์พยาน คนต้องการเห็นแบบอย่างที่ดีมากกว่าคำสอนที่ดี เราต้องดำเนินชีวิตโดยยึดตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า ศึกษาและเจริญรอยตาม เราต้องแบ่งปันประสบการณ์ที่เรามีกับพระเจ้าให้ผู้อื่น มีความรัก เมตตา โปร่งใส สุภาพถ่อมตนและพร้อมที่จะรับใช้ผู้อื่น

    2. “ช่วยผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสของปีศาจ” ปีศาจอาจจะมาในรูปของการกระทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งจนเป็นนิสัย เช่น การอิจฉาริษยา การนินทาว่าร้าย การเล่นการพนัน การอุลามก การดื่มจนเกินไป การเกียจคร้าน ลักขโมย ฯลฯ เราสามารถช่วยได้โดยเริ่มจากการภาวนาให้เขาอย่างจริงจัง การเป็นเพื่อนพูดคุยแนะนำให้สติ การให้โอกาสและการให้อภัย

    3. “ประกาศข่าวดี” เล่าเรื่องชีวิตและคำสอนของพระเยซูให้ผู้สนใจได้รู้จัก และเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมต่างๆของวัดในวันอาทิตย์

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ