UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)
"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง"

ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021

ก. ความสำคัญ
1. บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว วันนี้พระเจ้ายังทรงท้าทายเราให้คิดถึงคนอีกจำนวนมากที่หิวโหยฝ่ายจิตใจ หิวความรัก ความเมตตา การให้อภัย ความเป็นเพื่อน สันติสุข

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
2. บทอ่านที่หนึ่ง (2 พกษ. 4:42-44) เรื่องของประกาศกเอลีชาที่อาศัยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเลี้ยงคนหนึ่งร้อยคนด้วยขนมปังเพียงยี่สิบก้อน เอลีชาปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ตัวเขาที่กระทำและเป็นพระเจ้าทรงกระทำโดยผ่านทางตัวเขา สิ่งที่เขามีเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้ทั้งนั้น อัศจรรย์นี้เป็นเหตุการณ์ล่วงหน้าถึงอัศจรรย์การทวีขนมปังเลี้ยงผู้ที่ติดตามพระองค์ในพระวรสารวันนี้

3. บทสดุดี (สดด. 145) บอกเราว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเรา ทรงประทานสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นให้แก่บุคคลที่รักและมอบความไว้วางใจในพระองค์

4. บทอ่านที่สอง (อฟ. 4:1-6) น.เปาโลเตือนชาวเอเฟซัสว่าพระเยซูเจ้าทรงรวมชาวยิวและคนต่างศาสนาให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยพาพวกเขาให้มารับความเชื่อเดียวกัน รับศีลล้างบาปเดียวกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพิธีบิขนมปังศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องอยู่ร่วมกันด้วยสันติ ช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน น.เปาโล เตือนเราให้เป็นชุมชนศิษย์พระคริสต์ที่มีใจกว้างด้วยการแบ่งปันแก่กันและกัน

5. พระวรสาร (ยน. 6:1-15) พระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงคนห้าพันคนด้วยขนมปังเพียงห้าก้อนและปลาสองตัว ซึ่งขนมปังก็หมายถึงศีลมหาสนิทที่เราเข้ามารับในพิธีมิสซาฯ อัศจรรย์นี้สอนเราว่าพระเจ้าทรงทำสิ่งที่อัศจรรย์ต่าง ๆ โดยผ่านทางคนธรรมดา เป็นต้นโดยผ่านทางเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่ง คนใช้ของเอลีชาและสาวกของพระเยซูได้แจกจ่ายขนมปังให้ประชาชนด้วยความยินดี ดังนั้นใครก็ตามที่แจกจ่ายความรักแบ่งปันพระพรให้ผู้อื่น พระเจ้าได้ทรงแสดงความรักต่อคนยากไร้โดยผ่านทางมือของพวกท่าน สมาชิกชุมชนศิษย์พระคริสต์
ค. ปฏิบัติ
6. “แบ่งปันสิ่งที่เขาต้องการ” พระเยซูทรงช่วยเหลือประชาชนโดยดูความต้องการและตอบสนองความต้องการนั้น พวกเขาหิวพระองค์จึงประทานอาหารให้

7. “ให้และรับเพียงพอกับความต้องการ” ฐานะผู้ให้ควรให้ด้วยความรักและเหมาะสม ให้ด้วยความเต็มใจ ถ้ามีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อย ผู้รับควรรับด้วยความรู้คุณ ด้วยการสวดภาวนาให้ และใช้สิ่งที่ได้อย่างดีที่สุด

8. “มุ่งมั่นอุทิศตน” ในฐานะผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วเราต้องมุ่งมั่นและอุทิศตนที่จะรับใช้พระเจ้าในการแบ่งปันสิ่งที่ “เรามีและเราเป็น” แก่ผู้อื่น พระเจ้าทรงอวยพรผู้ที่มีใจกว้างเสมอ เราเริ่มต้นเป็น “ผู้ให้” ได้ด้วยตัวของเราเอง หรือร่วมกับองค์กรของวัดคือการเข้าเป็นสมาชิกของคณะ “วินเซนต์เดอปอล” หรือคณะอื่น ๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร นี่แหละคือชีวิตของ “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่”

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ