UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

"อย่าใจแคบ" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา(B)
"อย่าใจแคบ"

ข่าวดี สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา(B)
วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2021

ก. ความสำคัญ
           1. พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์นี้ เตือนเราในเรื่องการอิจฉา ความใจแคบ ไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
           1. บทอ่านที่หนึ่ง (กดว. 11:25-29) เราพบว่าความอิจฉาหรือรู้สึกความทุกข์ใจเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีในระหว่างบุคคลที่รับใช้พระเจ้าด้วยกัน แม้แต่โยชูอาผู้ช่วยและและผู้สืบทอดงานของโมเสสเองยังไปฟ้องโมเสสให้ไปห้ามผู้อาวุโสสองคนที่ไม่ได้อยู่ในกระโจมนัดพบพร้อม ๆ กับคนอื่น ๆ แต่ทั้งสองกลับได้รับพระพรจากพระจิตเจ้าในการพูดเหมือนประกาศกเหมือนกับพวกเขา แต่โมเสสได้ตำหนิเขาอย่างรุนแรง

           2. บทสดุดี (สดด. 19) “ธรรมบัญญัติของพระเจ้าให้ความชื่นบานแก่จิตวิญญาณ” เตือนใจเราว่าความเคารพต่อบทบัญญัติจะนำเราให้ใกล้ชิดพระเจ้าและจะทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริง

           3. บทอ่านที่สอง (ยก. 5:1-6) น.ยากอบตักเตือนคนร่ำรวยที่ใช้ชีวิตอย่างไม่เหมาะสม ไม่มีความยุติธรรมต่อสังคม ไม่จ้างค่าจ้างแรงงานตามที่กำหนด เอารัดเอาเปรียบ ฆาตกรรมผู้บริสุทธิ์ กินเลี้ยงหรูหราฟุ่มเฟือย

           4. พระวรสาร (มก. 9:38-43, 45, 47-48) เราพบความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของศิษย์พระคริสต์ โดย น.ยอห์นบ่นกับพระเยซูเจ้าว่าทำไมคนภายนอกจึงขับไล่ผีในพระนามของพระเยซูเจ้าได้ และพยายามที่จะให้พระองค์ห้ามไม่ให้คนอื่นทำหน้าที่นี้ แต่พระเยซูเจ้าไม่เห็นด้วยกับความคิดของเขาและได้สอนเขาหลายประการ เป็นต้น เรื่องของการกระทำสิ่งที่ดีแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าก็จะประทานรางวัลให้ ตรงกันข้ามใครทำไม่ได้ก็ย่อมถูกลงโทษ

ค. ปฏิบัติ
           1. “จงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม” เป็นที่สะดุดต่อผู้อื่น เช่น (1) เมื่อเราใจแคบหรือไม่ยุติธรรม (2) เมื่อเราทำลายชื่อเสียงหรือภาพพจน์ของคนอื่น (3) เมื่อเราปฏิเสธ ไม่ยอมรับ หรือเมินเฉยผู้อื่น (4) เมื่อเราดูถูกความสามารถของผู้อื่น

           2. “มีความเพียรทน” ให้เรามีความเพียรทนต่อความอ่อนแอ และความบกพร่องของผู้อื่น โดย (1) ยังคงซื่อสัตย์ต่อความถูกต้องตามมโนธรรมและความเชื่อของตน (2) เคารพในความแตกต่างของกันและกัน (3) ร่วมงานกันในงานที่มีความสนใจร่วมกัน (4) โน้มนำเอาคำสอนของพระคริสต์มาปฏิบัติทั้งด้วยคำพูดและกิจการ

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ