UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

"เตรียมพร้อม" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา (B)
"เตรียมพร้อม"

ข่าวดี สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา (B)
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2021

ก. ความสำคัญ
           1. บทอ่านวันอาทิตย์นี้ยืนยันว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่กับเราตลอดเวลา และเราจะมีพระจิตเจ้าเพื่อนำทาง ปกป้องคุ้มครองและเสริมกำลังเราทั้งในยามที่เรามีความจำเป็นและความไม่แน่นอนในชีวิตจนกว่า “พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาทั้งผู้เป็นและผู้ตาย” แต่ละปีพระศาสนจักรเชิญชวนเราให้พิจารณา “สิ่งสุดท้ายในชีวิต” คือ ความตาย การพิพากษา สวรรค์และนรก ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกคน

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
          1. บทอ่านที่หนึ่ง (ดนล. 12:1-3): ประกาศกดาเนียล (167 BC)ได้ให้กำลังใจและความหวังแก่ชาวยิวที่ถูกกษัตริย์ต่างชาติเบียดเบียนอย่างโหดร้าย เป็นคำแนะนำให้เรายืนหยัดและมั่นคงในการเป็นคนดีมีธรรม ซึ่งจะทำให้ได้รับชีวิตนิรันดรเป็นรางวัลอย่างแน่นอน ส่วนคนที่ประพฤติชั่วจะได้รับความอับอายและอัปยศอดสูตลอดนิรันดรเช่นกัน

          2. บทอ่านที่สอง (ฮบ. 10:11-14,18) : น.เปาโลท้าทายเราให้มองดูอนาคตด้วยความหวังและความสงบเพราะพระเยซูเจ้าผู้ทรงประทับเบื้องขวาพระบิดาทรงเป็นคนกลางและทรงเป็นพระผู้ชดเชยบาปให้เราแล้วด้วยความตายบนไม้กางเขน เราจึงได้รับการอภัยบาปอย่างสมบูรณ์โดยผ่านทางศีลล้างบาป

          3. บทพระวรสาร (มก. 13:24-32): น.มาระโกให้ความหวังบรรดาคริสตชนยุคแรกที่ถูกจักรพรรดิเนโรเบียดเบียน ท่านได้เตือนใจพวกเขาให้คิดถึงพระวาจาของพระเยซูที่ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อรับผู้เลือกสรรไปรับรางวัลในเมืองสวรรค์ ทั้งประกาศกดาเนียลและ น.มาระโกต่างเตือนใจเราว่าพระเจ้าจะทรงประทานรางวัลให้กับคนชอบธรรม และบทเรียนจากด้านมะเดื่อเทศนั้น พระเยซูทรงสอนเตือนเราให้รู้จัก “อ่านเครื่องหมายแห่งกาลเวลา” คือให้เราเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ พร้อมที่จะรับการพิพากษาจากพระองค์ ซึ่งเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไร ไม่มีใครรู้

          4. สรุปบทอ่าน: บทอ่านทั้งสามเชิญชวนเราให้เพ่งความสนใจไปยังชีวิตของพระเยซูใน 3 ประเด็น คือ 1) การเสด็จมารับสภาพบังเกิดเป็นมนุษย์ในฐานะ “พระผู้ไถ่” 2) การเสด็จมาครั้งที่สอง ในเวลาที่เราตาย หรือในเวลาวันสุดท้ายของโลก 3) การเสด็จมาในชีวิตของเราทุกครั้งที่เราดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ถูกต้อง

ค. ปฏิบัติ

            1. “เตรียมพร้อม” คอยรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูเจ้า ซึ่งจะมาถึงโดยไม่รู้ว่าจะเมื่อไร แต่เราอย่าได้หวาดวิตก เพราะพระองค์ประทับอยู่กับเราทุกวันในศีลมหาสนิท ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ และในการสวดภาวนาของเรา เราต้อนรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ได้เสมอตราบที่เรายังคงมีความเลื่อมใสศรัทธาที่จะดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยการรับใช้ช่วยเหลือเพื่อนพี่น้อง โดยการสำนึกว่าพระองค์ประทับอยู่ในตัวของเพื่อนพี่น้อง

            2. “เรียนรู้จากต้นมะเดื่อเทศ” หมายความว่าเราต้องเฝ้าดูและรอคอยด้วยความพร้อม แทนที่จะอยู่ด้วยความห่วงกังวลในวันสิ้นโลก หรือวันสุดท้ายของชีวิต เราต้องดำเนินชีวิตประจำวันด้วยความรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ โดยอุทิศตนรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น รักตนเองให้น้อยลง รักผู้อื่นให้มากขึ้น

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ