Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
บทเทศน์วันแพร่ธรรมสากล ครั้งที่ 93
20 ตุลาคม
ก. ความสำคัญ             
         1.วันนี้เราคาทอลิกนับพันล้านคนทั่วโลกฉลอง “วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล” ปีนี้เป็นปีที่ 93 นับจากการเริ่มต้นครั้งแรกใน ปี 1926 โดยพระสันตะปาปา ปีโอที่ 11 ที่ทรงประกาศให้เดือนตุลาคม เป็นเดือนเพื่อการสวดภาวนาและการไตร่ตรองเพื่องานแพร่ธรรม ในวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลนี้ เราคาทอลิกจะร่วมใจกันในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณและการถวายปัจจัยเพื่องานการประกาศข่าวดีให้ไปทั่วโลกตามพระบัญชาของพระเยซูเจ้า วันฉลองนี้เป็นโอกาสดีให้เราได้ทบทวนถึงบทบาทของตัวเราแต่ละคนในฐานะที่เป็นสมาชิกขอพระศาสนจักรในการที่จะต้องช่วยกันประกาศข่าวดีเรื่องความรักของพระเจ้าไปให้ทุกคนได้รับทราบ ไม่ว่าเราเป็นใคร มีอาชีพอะไร ความรู้มากหรือน้อยแค่ไหน

ข.สารของพระสันตะปาปาฟรังซิสในวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล ครั้งที่ 93           
       1.ในแต่ละปีพระสันตะปาปาจะส่งสารถึงเราคาทอลิกทั่วโลกเพื่อปลุกจิตสำนึกและให้แนวทางในการแพร่ธรรมแก่เรา
       2.สำหรับปีนี้พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมอบคำขวัญเพื่อปลุกจิตสำนึกเราว่า “ล้างบาป และส่งออกไป” ซึ่งพระศาสนจักรไทยใช้คำว่า “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต” นี้คือพันธกิจของพระศาสนจักร พันธกิจของพระสังฆราช พันธกิจของพระสงฆ์ และพันธกิจขอเราทุกคนที่จะต้องนำคนมาล้างบาปและส่งพวกเขาออกไปประกาศข่าวดี เป็นสองกิจการที่ต้องทำให้ครบถ้วน ล้างบาปแล้วไม่ส่งก็ไม่ครบ ส่งออกไปโดยไม่ล้างบาปก็ไม่ถูกต้อง
       3. จากคำขวัญนี้ทำให้เราทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วต้องตระหนัก ฉันต้องออกไปประกาศข่าวดี ท่านต้องออกไปประกาศข่าวดี ทุกคนต้องออกไปประกาศข่าวดี

    
ค.พระศาสนจักรต้องประกาศข่าวดี   
       1.ตามคำสอนของสังคยนาวาติกันครั้งที่ 2 ให้คำจำกัดความพระศาสนจักรว่า “พระศาสนจักรคือมิสชันนารี” เพราะผู้ก่อตั้งคือองค์พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเป็นมิสชันนารีคนแรกที่พระเจ้าพระบิดาทรงส่งลงมาในโลกเพื่อนำข่าวสารแห่งความรักและการไถ่ให้รอดพ้นจากบาปของพระองค์มามอบให้เรามนุษย์

2.ดังนั้นหัวใจของการประกาศข่าวดีของพระศาสนจักรก็คือการประกาศความรัก พระเมตตา การให้อภัย และความรอดพ้นจากบาปที่ได้รับการเผยแสดงโดยผ่านทางชีวิต ความตายและการกลับฟื้นคืนชีพของพระเยซูเจ้าสู่พี่น้องทุกคน

ง. เราจะประกาศข่าวดีหรือแพร่ธรรมกันได้อย่างไร
       1. โดยการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดี และมีชีวิตที่โปร่งใสแบบคริสตชน โดยการภาวนาและการถวายปัจจัยสนับสนุนงานประกาศข่าวดี เครื่องมือที่ทรงพลังของการประกาศพระคริสต์คือการดำเนินชีวิตแบบคริสต์ที่แท้จริง คือชีวิตที่เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตากรุณา ความใจดี ความเห็นอกเห็นใจและการบริการช่วยเหลือผู้อื่น
       2. การภาวนาเป็นเครื่องมือที่สองของงานประกาศข่าวดี พระเยซูเจ้าสอนว่า “ปราศจากเราท่านทำอะไรไม่ได้เลย” ดังนั้นเราจึงขาดการภาวนาไม่ได้เลย เราต้องภาวนาให้กับเพื่อนพี่น้องของเราที่ต้องการร้จักพระเจ้า ภาวนาเพื่อให้เขาได้เปิดใจต้อนรับพระองค์
        3. งานการประกาศจำเป็นต้องใช้ปัจจัยเพื่อสนับสนุน ความรักของพระเจ้าไม่สามารถอธิบายได้ให้คนยากจนรับทราบได้นอกจากเราจะได้หาอะไรให้เขาได้มีกิน ได้มียารักษาสุขภาพ ได้เรียนหนังสือ ได้มีที่อยู่อาศัย    
        4. ดังนั้นวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลนี้จะต้องช่วยให้เราได้ตระหนักและรักที่จะทำหน้าที่ที่ได้รับจากศีลล้างบาปคือ “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง” (มก 16:15)