Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

"เมตตาและยุติธรรม" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
"เมตตาและยุติธรรม"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

(วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020)

ก.ความสำคัญ
    1.บทอ่านในวันนี้ทำให้เราเข้าใจได้ว่าพระเจ้าของเราทรงมีทั้งความเมตตา ความใจดี และความยุติธรรม ทรงใช้เรื่องการว่าจ้างคนงานในสวนองุ่นเพื่อให้เราเข้าใจ พระองค์ทรงยุติธรรมในการจ่ายค่าจ้างตามข้อตกลง และทรงเมตตาต่อคนที่มาทำงานแม้จะน้อยกว่าคนอื่น อีกประการหนึ่งคือทัศนคติของเราต่อการทำงาน งานมีคุณค่ามากกว่าเงินค่าจ่าย มีหลาย ๆ งาน เช่น งานเลี้ยงดูครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ได้รับค่าจ้าง งานอาสาสมัคร งานช่วยเหลือวัดและสังคม งานช่วยเหลือเพื่อนบ้าน งานเหล่านี้ไม่มีค่าจ้าง สังคมมองแค่ความยุติธรรม แต่วันนี้พระเยซูสอนเราเรื่องความรัก ความเมตตา การให้อภัย ความใจดีและคุณค่าของการทำงาน

ข.พระคัมภีร์และคำสอน     
     1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสย. 55:6-9) ประกาศกเตือนผู้อพยพว่าพระเจ้าทรงเมตตามากกว่ามาตรฐานของมนุษย์ที่คิดกัน ทรงพร้อมที่จะให้อภัยอยู่เสมอแม้เราจะหลงลืมหรือทอดทิ้งพระองค์ ความเมตตาของพระองค์แสดงออกด้วยการประทานพระพรทั้งทางวัตถุสิ่งของและด้านจิตวิญญาณ เรื่องสำคัญในทางปฏิบัติคือให้เราละทิ้งพฤติกรรมชั่วร้ายต่าง ๆ และหันมารับพระเมตตาและการให้อภัย

    2.บทสดุดี (สดด. 145) เตือนใจเราว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมและทรงเมตตา

    3.บทอ่านที่สอง (ฟป. 1:20-24, 27) นักบุญเปาโลเอาชีวิตของท่านเองเป็นตัวอย่างถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่ท่านได้รับจากการรับใช้พระเจ้า ท่านพร้อมทั้งที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้พระองค์ต่อไปและพร้อมที่จะตายเพื่อไปอยู่กับพระองค์ในเมืองสวรรค์ ทั้งชีวิตและความตายล้วนแต่เป็นพระพรยิ่งใหญ่สำหรับตัวท่าน อยู่ก็ทำงาน ตายก็ได้รางวัล

    4.พระวรสาร (มธ. 20:1-16) พระเยซูเจ้าสอนเราโดยเล่าเรื่องคนงานในสวนองุ่น สอนเราให้เห็นทัศนคติของคนเราเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างแรงงาน มีคนที่ไม่พอใจที่คนทำงานน้อยกว่าแต่กลับได้รับค่าแรงงานเท่ากับคนที่ทำงานมากกว่า จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายเราให้ทบทวนเกี่ยวกับคุณค่าและความหมายของการทำงาน งานมีความสำคัญสำหรับทุกคน งานทำให้สังคมอยู่ได้และพัฒนา งานทำให้คนมีคุณค่า สังคมมักจะมองข้ามคุณค่าของงานแต่ให้ความสำคัญแค่ค่าจ้างเท่านั้น

ค.ปฏิบัติ     

    1. “อย่าอิจฉาใคร” เมื่อเราเห็นใครประสบผลสำเร็จมากกว่าตัวเรา  หรือเมื่อเราเห็นใครทำผิดขอให้เราคิดว่าตัวเราก็เคตผิดหรือผิดมากกว่าเขาอีก ความอิจฉาทำให้ใจเราเป็นทุกข์ เราไม่มีหน้าที่พิพากษาใคร ปล่อยให้พระเจ้าทรงดูแล เพราะพระองค์ทรงมีแผนการเฉพาะสำหรับตัวเขา

    2. “ภูมิใจและพัฒนางานของตนเอง” งานทำให้เรามีเกียรติ ขอให้เราทำให้ดีที่สุด พัฒนาทักษะหรือความสามารถในการทำงานของตนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ งานของเราทำให้คนอื่นมีความสุข ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีความสามารถและพละกำลังที่จะทำงาน   

    3. “ให้เกียรติผู้อื่น” งานทุกงานมีความสำคัญ อย่ามองข้ามหรือดูถูกกันและกัน งานแม่บ้านหรือพ่อบ้านเป็นงานสำคัญที่สุด ให้เกียรติและแบ่งเบาภาระของกันและกัน ถ้าไม่ทำงานก็อย่าไปตำหนิติเตียนคนทำงาน