Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

"รักพระเจ้า รักเพื่อนมนุษย์" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
"รักพระเจ้า รักเพื่อนมนุษย์"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

(วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020)

ก.ความสำคัญ           
            ข่าวดีในวันนี้คือพระบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ของเรา เป็นการตอบสนองความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราโดย การรักพระเจ้าตอบ และจากนั้นเป็นการแสดงความรักด้วยการกระทำต่อเพื่อนพี่น้อง ความรักที่เรามีต่อพระเจ้านั้นพิสูจน์ให้เห็นได้โดยการที่เราลงมือปฏิบัติต่อเพื่อนพี่น้องของเรา

ข.พระคัมภีร์และคำสอน       
   1.บทอ่านที่หนึ่ง (อพย. 22:20-26) หนังสืออพยพได้อธิบายถึงพระบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ประการที่สองคือการรักเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีสิทธิมีเสียง คนลำบากขัดสน โดยเตือนให้คิดถึงสภาพของตนเองที่ครั้งหนึ่งเคยตกเป็นทาส มีความยากลำบากในแผ่นดินของชาวอียิปต์ แต่ด้วยพระทัยดีของพระเจ้าที่ได้ทรงคุ้มครองช่วยเหลือพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงควรช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องตกทุกข์ได้ยากเป็นการตอบแทนความรักที่พวกเขาได้รับจากพระเจ้า นี้คือพื้นฐานทางศาสนาที่บรรพบุรุษองพวกเขาได้รับมา

    2.บทอ่านที่สอง (1ธส. 1:5ค-10) นักบุญเปาโลแสดงความชื่นชมยินดีที่เห็นชาวเธสะโลนิกาได้แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยมีความรักต่อเพื่อนผู้อื่นเหมือนอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำและทรงสั่งให้กระทำ พวกเขารักกันและกันและได้ปฏิบัติตามคำเทศน์สอนของนักบุญเปาโล ซึ่งความดีงามของพวกเขานั้นเป็นที่รับรู้ไปยังเมืองต่างๆ ทั้งใกล้และไกล

    3.พระวรสาร (มธ. 22:34-40) พระเยซูเจ้าทรงสรุปพระบัญญัติแห่งความรักออกเป็นสองประการ คือ จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าสุดจิตสุดใจ และจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง พระเยซูเจ้าทรงเน้นหลักที่ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เพราะในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้า เราทุกคนต่างเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้า และการให้เกียรติแก่การเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าก็เท่ากับเป็นการให้เกียรติพระองค์เอง และการรักเพื่อนบ้านนั้นไม่ใช่แค่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดเท่านั้น แต่จะต้องลงมือปฏิบัติจริงด้วย

ค.ปฏิบัติ     

    1. “เราต้องรักพระเจ้า” เราต้องรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา สุดกำลัง เพื่อตอบความรักที่พระเจ้าทรงมีให้เรา หมายความว่า เราต้องให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในใจของเรา มองเห็นพระเจ้าในทุกสิ่ง เลือกที่จะดำเนินชีวิตตามคำสั่งสอนของพระองค์ เราสามารถแสดงออกว่าเรารักพระเจ้าจริงได้หลายหนทางด้วยกัน เช่น การมาขอบพระคุณพระเจ้าในพิธีมิสซา การสวดภาวนา การอ่านพระคัมภีร์ การเฝ้าศีลมหาสนิท

    2. “เราต้องรักเพื่อนพี่น้อง” พระประสงค์ของพระเจ้าคือให้เรารักทุกคน มองเห็นพระองค์ในตัวของทุกคน เพราะทุกคนคือบุตรของพระเจ้าด้วยกันทั้งนั้น เราจึงต้องช่วยเหลือกัน สนับสนุนกันและกัน อดทนต่อกัน ให้อภัยกัน  ภาวนาให้กันโดยไม่เลือกหน้า ชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สถานะทางสังคม ปฏิบัติดีต่อผู้อื่นทั้งด้วยความคิด คำพูด และการกระทำ