Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03743609
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
3318
5991
42901
130349
185051
3743609
Your IP: 3.236.117.38
2021-06-19 10:47

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

"รักและรับใช้" ข่าวดีวันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
"รักและรับใช้"

ข่าวดีวันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

(วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020)

ก.ความสำคัญ           
    1.พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้นำเสนอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์และทรงอำนาจเพื่อพิพากษาครั้งสุดท้ายเราแต่ละคน พระสันตะปาปา ปีโอที่ 11 ทรงนำการสมโภชนี้เข้าสู่ปฏิทินการฉลองพิธีกรรมของพระศาสนจักรในปี ค.ศ. 1925 เพื่อเน้นว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์นักผู้ปกครองที่ดี เป็นแบบอย่างให้ผู้นำทั้งในสังคมและการเมือง


    2. การสมโภชนี้ยังเตือนใจเราว่าการปกครองที่มาจากผู้นำที่เผด็จการ (เช่น มุสโสลินี ฮิตเลอร์ และสตาลิน) ไม่สามารถนำความสงบสุขที่แท้จริง และความรอดพ้นจากบาปมาได้ มีแต่พระเยซูเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำได้

    3. แม้ว่าในปัจจุบัน การปกครองระบบจักรพรรดิและกษัตริย์จะคงอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ แต่เรายังคงให้เกียรติพระเยซูเจ้าในฐานนะกษัตริย์แห่งสากลจักรวาลโดยเปิดใจให้พระเยซูเข้าปกครอง มอบชีวิตของเราให้พระองค์ทรงนำทาง

    4.การสมโภชนี้เชิญชวนเราให้มองเห็นเพื่อนพี่น้องทุกคน โดยเฉพาะคนที่ต่ำต้อยว่าพวกเขาก็มีพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์แห่งจิตใจด้วยเช่นกัน จึงสมควรที่จะปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ เหมือนที่พระเยซูทรงปฏิบัติต่อพวกเราอย่างเสมอภาคกัน

ข.พระคัมภีร์และคำสอน       
    1. บทอ่านที่หนึ่ง (อสค. 34:11-12,15-17) ประกาศกเอเสเคียลสอนเราว่าพระเจ้าทรงเป็นชุมพาบาลที่ดีที่นำทางเลี้ยงดูเอาใจใส่ ตามหา ปกป้องเราที่เป็นเสมือนลูกแกะของพระองค์
    2.สดุดี (สดด. 23) บทภาวนาที่แสดงถึงความยินดีในพระเยซูเจ้าที่ทรงเป็นชุมพาบาลที่ดี
    3.บทอ่านที่สอง (1คร. 15:20-26,28) นักบุญเปาโลนำเสนอภาพของพระเยซูเจ้าในฐานะที่กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย คือ สามารถเอาชนะเหนือความตาย และจะพาพวกเราให้เอาชนะความตาย กลับฟื้นคืนชีพเหมือนกับพระองค์ด้วยเช่นกัน
    4.พระวรสาร (มธ. 25:31-46) วันนี้บรรยายถึงการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าจากสวรรค์เพื่อพิพากษาเราแต่ละคน หลักพื้นฐานของรางวัลและการลงโทษในชีวิตองเรานั้นขึ้นอยู่กับว่าเราแต่ละคนได้แสดงความรักต่อเพื่อนพี่น้องอย่างไร เพราะทุกอย่างที่เรากระทำต่อพี่น้องที่ต่ำต้อยก็เท่ากับกระทำต่อพระเยซูเจ้าเอง ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันน้ำ อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค การเยือมเยือน

ค.ปฏิบัติ     

    1. “เราเป็นประชากรของพระเยซู” พระองค์ทรงปกครองใจของเรา พระองค์ประทับอยู่ในใจของเรา เราจะต้องดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ จงรักภักดีต่อพระองค์ เชื่อฟังคำสอนของพระองค์ที่มาถึงเราในพระคัมภีร์ประจำวันอาทิตย์และในการอ่านพระคัมภีร์ประจำวันของเรา
    2.  “รับใช้ผู้อื่น” เนื่องจากพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ผู้รับใช้ เราจึงต้องเป็นประชากรที่มีนิสัยรับรับใช้ผู้อื่นเช่นเดียวกัน
    3. “ใช้ตำแหน่ง - อำนาจด้วยความรักและยุติธรรม” สำหรับคริสตชนที่มีอำนาจหน้าที่ในสังคม ต้องบริหารจัดการด้วยความรักและความยุติธรรมเช่นเดียวกับพระองค์ อำนาจมีไว้เพื่อรับใช้และช่วยเหลือ มิใช่เพื่อผลประโยชน์หรือข่มขู่ หรือเอารัดเอาเปรียบ หรือกลั่นแกล้งผู้อื่น

ค้นหาภายในเว็บ

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์