UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565


    
    สถานศึกษาคาทอลิกต้องเป็นสนามและฐานแห่งการประกาศข่าวดีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแปลงเพาะบ่มคุณค่าชีวิตตามแนวทางพระวรสารที่เหมาะสมที่สุด (กฤษฎีกาฯ ข้อ 25) แล้วโรงเรียนคาทอลิก โดยเฉพาะในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จะเป็นศิษย์พระคริสต์ได้อย่างไรบ้าง คำถามดังกล่าวนี้พบแนวคำตอบได้จากกฤษฎีกาฯ ตามบทที่ 1 ข้อ 5-7      ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหัวข้อ ดังนี้

    คริสตชนแต่ละคนเป็นศิษย์พระคริสต์ (ข้อ 5) ผู้ที่รับศีลล้างบาปทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าและศิษย์ของพระคริสต์ จะต้องยึดมั่นในความเชื่อและเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้าแก่คนรอบข้าง ทั้งด้วยคำพูด ความคิด และการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความเชื่อคริสตชน ด้วยเหตุนี้ ตามสภาพของโรงเรียนคาทอลิกปัจจุบัน คริสตชนที่อยู่ในโรงเรียนคาทอลิกทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ ซิสเตอร์ บุคลากรครู (ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ) เจ้าหน้าที่สนับสนุน และพนักงานของโรงเรียนในฝ่ายต่าง ๆ แม้พวกเราจะเป็นชนกลุ่มน้อยในโรงเรียนคาทอลิก (หากเป็นโรงเรียนของรัฐบาลก็จะเป็นชนกลุ่มน้อยยิ่งกว่า)แต่พวกเราต้องทำให้ทุกคนในโรงเรียนเห็นถึงพลังความเชื่อศรัทธา รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และการอุทิศตนเพื่องานสร้างสรรค์นักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถมีความสุขในการดำเนินชีวิต รวมถึงสร้างสัมพันธภาพกับคนรอบข้าง ผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ทุกคนสัมผัสถึงความรักและพระเมตตาของพระเจ้าได้ทีละเล็กละน้อย สม่ำเสมอ ผ่านทางวิถีชีวิตของเราคริสตชนซึ่งเป็นศิษย์ของพระคริสต์

    ชีวิตหมู่คณะ ชุมชนแห่งความรัก เจริญชีวิตเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (ข้อ 6) การดำเนินชีวิตหมู่คณะหรือชุมชนคริสตชนด้วยความรักและเป็นหนึ่งเดียวกันดังเช่นคริสตชนในสมัยแรก ๆ ของพระศาสนจักร เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสตเจ้าได้เป็นอย่างดี   โรงเรียนคาทอลิกสามารถนำรูปแบบการดำเนินชีวิตดังกล่าวลงสู่ภาคปฏิบัติได้ในการจัดการศึกษาคาทออลิกของทุกโรงเรียน การจัดโครงสร้างองค์กร และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารการที่หัวหน้าฝ่ายงานต่าง ๆ ดำเนินนโยบายผู้บริหารด้วยความมุ่งมั่น บูรณาการร่วมกัน และปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความรัก ให้เกียรติ และเห็นคุณค่าของกันและกันของทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรสนับสนุน และชุมชน การร่วมทุกข์ร่วมสุข และการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา เพศ วัย ถือเป็นวิถีชีวิตของกลุ่มคริสตชนอย่างแท้จริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้โรงเรียน (คาทอลิก) เป็นเครื่องหมายและเครื่องมือประกาศข่าวดีใหม่ของพระคริสตเจ้า ท่ามกลางกระแสโลกีย์นิยมที่คุกคามจิตใจอันดีงามของมนุษย์ คุณธรรมจริยธรรม และคุณค่าชีวิตให้ลดต่ำลงของสังคมโลกในปัจจุบัน

    การรวมกลุ่มเป็นชุมชน องค์กรคาทอลิกต่าง ๆ ของศิษย์พระคริสต์ (ข้อ 7) ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ล้วนเป็นพระพรและเพื่อความดีของพระศาสนจักร โดยมีพระจิตเจ้าทรงอวยพรและนำทางเสมอมา ในส่วนของกลุ่มองค์กรคาทอลิกต่าง ๆ ในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ประกอบด้วย กลุ่มกองหน้าร่าเริง กลุ่มพลศีล กลุ่มวาย.ซี.เอส. กลุ่มยุวธรรมทูต กลุ่มผู้อ่านบทอ่านและช่วยจารีต กลุ่มนักขับร้อง กลุ่มพลมารีครูหรือนักเรียน กลุ่มครูคำสอนและครูคาทอลิก ฯลฯ สมาชิกในกลุ่มต่าง ๆเหล่านี้ ควรได้รับประสบการณ์ บรรยากาศ และสร้างอารยธรรมของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อดำเนินกิจกรรมตามวิถีทางและด้วยวิธีการขององค์กรของตนเองซึ่งแม้จะแตกต่างกันในโครงสร้าง จิตตารมณ์ และการดำเนินงาน แต่ล้วนมีเป้าหมายและพันธิกจร่วมกันในการประกาศข่าวดีอย่างมีเอกภาพ

    ด้วยเหตุนี้ การเป็น “ศิษย์พระคริสต์” จึงเป็นพันธกิจร่วมของทุกภาคส่วนในพระศาสนจักร ซึ่งศิษย์พระคริสต์ที่ทำงานและเจริญชีวิตอยู่ในโรงเรียนคาทอลิกหรือโรงเรียนของภาครัฐหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ล้วนมีบทบาท หน้าที่ และภารกิจร่วมกัน เพื่อเจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่เป็นประจักษ์พยานชีวิตถึงองค์พระคริสตเจ้าท่ามกลางเพื่อนพี่น้องรอบข้างในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
( จากคอลัมน์ การเป็นศิษย์พระคริสต์ในโรงเรียนคาทอลิก : บทไตร่ตรองจากกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015  โดย คุณพ่อสมเกียรติ  จูรอด @ สารสังฆมณฑลราชบุรี  ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2017)

บทเทศน์วันอาทิตย์

"เตรียมพร้อมไว้เสมอ"ข้อคิดสัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา (C)วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2022 ก. ความสำคัญ 1.ข่าวดีประจำวันอาทิตย์นี้เตือนเราให้มั่นใจในความเชื่อต่อพระสัญญาของพระเจ้า...
"อย่าโลภ"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา (C)วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2022 ก. ความสำคัญ 1....
"บิดาเดียวกัน"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (C)วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2022 ก.ความสำคัญ 1. ข่าวดีจากบทอ่านในวันนี้คือเรื่องพลังแห่งการภาวนา...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

พิธีปลงศพมาร์การีตา มณี สารสุข
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2022 เวลา 09.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ปลงศพ มาร์การีตา มณี...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ มาร์การีตา มณี สารสุข
ขอคำภาวนาอุทิศแด่ คุณแม่มาร์การีตา มณี สารสุข (มารดาของคุณพ่อรุ่งเรือง สารสุข) ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรียกให้ไปพักผ่อนตลอดนิรันดรกับพระองค์เมื่อเวลา 14.45 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2022เชิญร่วมพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงหลับและพิธีปลงศพ ณ วัดพระคริสตหฤทัย...
ศาสนสัมพันธ์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี จิตตาธิการคณะกรรมการเพื่อศาสนสัมพันธ์ และอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมกับโรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงานศาสนสัมพันธ์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม...
อบรม “การปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และบุคคลเปราะบาง”
อบรม “การปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และบุคคลเปราะบาง” วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2022 คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์ สังฆมณฑลราชบุรี ร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี จัดอบรม “การปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และบุคคลเปราะบาง” โดย พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในการเปิดการอบรมครั้งนี้...
ฉลองวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง
ฉลองวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม...
ประชุมคณะกรรมการเพื่อฆราวาสสังฆมณฑลราชบุรี 1/2565
คณะกรรมการเพื่อฆราวาสสังฆมณฑลราชบุรีร่วมประชุมสามัญครั้งที่ 1/2565 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน...
ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม
ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม วันอาทิตย์ที่ 19...
พิธีปลงศพยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด
พิธีปลงศพยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด คุณพ่อวรยุทธ...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด
แจ้งข่าวมรณกรรมของบิดาของ คุณพ่อสมเกียรติ จูรอด ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เรียก ยอห์น...
พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
✝️วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2022 พระสังฆราชฟิลิป...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร
ที่ สร. 120/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ที่ สร. 094/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน
ที่ สร. 092/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก