UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

บทเทศน์วันอาทิตย์

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2022 ก. ความสำคัญ 1.ในสัปดาห์ที่สามแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้านี้...
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2022 ก. ความสำคัญ 1....
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2022 ก. ความสำคัญ 1....

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ขอคำภาวนา สำหรับดวงวิญญาณของซิสเตอร์เทเรซา นารี แก้วทวี
ขอคำภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของซิสเตอร์เทเรซา นารี แก้วทวี คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ มอบชีวิตคืนแด่พระเจ้า วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2022 เวลา 22.55 น. ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี สิริอายุ...
ฉลอง 85 ปี การก่อตั้งคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2022 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลอง 85 ปี การก่อตั้งคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ร่วมด้วยคุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย คุณพ่อเทพรัตน์...
ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ พุถ่อง
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ พุถ่อง...
ฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก 📸...
ฉลองวัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว
ฉลองวัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน...
พิธีปลงศพ คุณแม่อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์
พิธีปลงศพ คุณแม่อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์ วันพฤหัสบดีที่...
การฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมการฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2022 ณ...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ คุณแม่อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์
ขอคำภาวนาอุทิศแด่ คุณแม่อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์(มารดาของคุณพ่อเจษฎา บุญรติวงศ์)ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรียกให้ไปพักผ่อนตลอดนิรันดรกับพระองค์ขอเชิญร่วมพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงหลับและพิธีปลงศพ...
พระสังฆราชจากสหพันธ์พระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) แสวงบุญ ณ สังฆมณฑลราชบุรี
พระสังฆราชจากสหพันธ์พระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) แสวงบุญ ณ สังฆมณฑลราชบุรี...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

สาส์นอภิบาลวันกระแสเรียก 2022
ที่ สร.158/2022สาส์นอภิบาลวันกระแสเรียก 2022 วันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
สาส์นอภิบาลวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล 23 ตุลาคม 2022
ที่ สร.152/2022สาส์นอภิบาลวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล 23 ตุลาคม 2022 "ท่านจะเป็นพยานถึงเรา" (กจ. 1:8)
ขอคำภาวนาและสนับสนุนความช่วยเหลือเหตุโศกนาฏกรรม
ที่ สร.151/2022เรื่อง ขอคำภาวนาและสนับสนุนความช่วยเหลือเหตุโศกนาฏกรรม

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก