UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา /  bosconoom /  05 พฤศจิกายน 2565 /  16 views

รายการ Sinapis "เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา"
EP.64 สมโภชนักบุญทั้งหลาย
หัวข้อ “จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะความรักที่พระบิดาประทานให้เรานั้นยิ่งใหญ่”

โดย คุณพ่อปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์ (พ่อโจ)
คุณพ่อศราวิน พัดศรีเรือง (พ่อโจ)
และ คุณพ่อปฏิคม วิริยะสมบัติ (พ่อตอน)

Related Videos

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก