UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา /  bosconoom /  28 มกราคม 2566 /  20 views

รายการ Sinapis "เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา"
EP.67 วันอาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา(A)
หัวข้อ “ผู้ใดจะโอ้อวด ก็ให้ผู้นั้นโอ้อวดในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด”
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)
คุณพ่อศราวิน พัดศรีเรือง (พ่อโจ)
และ คุณพ่อปฏิคม วิริยะสมบัติ (พ่อตอน)

Related Videos

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก