Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03169500
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
361
1625
6102
27689
46012
3169500
Your IP: 3.236.156.34
2021-01-21 08:06

"ปีนักบุญโยเซฟ" บทนำของสมณลิขิต "ด้วยหัวใจของบิดา"

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

สนามความคิด โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
เป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียนคาทอลิก
 โรงเรียนคาทอลิกมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ

          1. เพื่อร่วมพันธกิจแห่งการไถ่กู้ของพระศาสนจักร(Contribution of Catholic school towards the Salvific Mission of the Church)
              พันธกิจการไถ่กู้หรือการไถ่บาปมนุษย์เป็นแผนการอันล้ำลึกของ “องค์พระผู้เป็นเจ้า” โดยทรงส่ง “พระเยซู” มาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า พระองค์ทรงทำให้มนุษย์มีชีวิตฝ่ายจิตขึ้นใหม่หลังจากที่ล้มเหลวเพราะบาปกำเนิด โดยการยอมรับความตายบนไม้กางเขน เอาเลือกและความตายเป็นสินไถ่บาปของมวงมนุษย์ ขณะที่ยังทรงพระชนม์อยู่พระเยซูเจ้าทรงจัดตั้ง “พระศาสนจักร” โดยอาศัย “พระจิตเจ้า” เพื่อสืบสานพันธกิจของพระองค์ต่อไป

             พระศาสนจักรจึงมีหน้าที่ประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า  “กล่าวคือ พระศาสนจักรจะต้องทำการประกาศข่าวดีแห่งความรอดให้แก่มนุษย์ทุกคน จะต้องสร้างมนุษย์ใหม่ในพระคริสตเจ้าโดยอาศัยศีลล้างบาป และสอนเขาเหล่านั้นให้เจริญชีวิตอย่างเป็นผู้ที่ตระหนักดีว่าตนคือบุตรของพระเจ้า(โรงเรียนคาทอลิก ข้อ 7)

              เพื่อเป็นการสานต่อพันธกิจแห่งการไถ่กู้(ของพระเยซูเจ้า) ก่อนอื่นหมดพระศาสนจักรใช้วิถีทางที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงมอบไว้ให้ นอกจากนั้นพระศาสนจักรยังใช้วิถีทางอื่นๆอีก ซึ่งในต่างกาลเวลาและต่างวัฒนธรรมได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีประสิทธิภาพและช่วยให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาบุคคลทั้งครบ(โรงเรียนฯ ข้อ 8)

              “โรงเรียนคาทอลิก” เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งแห่งพันธกิจการไถ่กู้ของพระศาสนจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อ
พระศาสนจักรทำหน้าที่ของตนโดยการสนับสนุนบรรดาบุตรของตนให้มีความตื่นตัวและตระหนักอย่างเต็มที่ถึงการเกิดใหม่ของพวกเขาสู่ชีวิตใหม่ เมื่อใดที่ข่าวดีของพระคริสตเจ้าหยั่งรากลึกลงไปในสติปัญญาและชีวิตของสัตบุรุษ เมื่อนั้นแหละโรงเรียนคาทอลิกจึงพบคำจำกัดความของตน....(โรงเรียนฯ ข้อ 9)

           2.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมมนุษย์(The School as a Centre of Human Formation)
              พันธกิจพิเศษของโรงเรียนคาทอลิก คือ เป็นสถานที่สำหรับการอบรมแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ “เป็นการพัฒนาคนจากภายใน ปลดปล่อยนักเรียนให้เป็นอิสระจากเงื่อนไขต่างๆที่กีดขวางพวกเขามิให้บรรลุถึงการเป็นบุคคลที่สมบูรณ์”(โรงเรียนฯ ข้อ 29)

              โรงเรียนจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เป็นโรงเรียนเพื่อการอบรมอย่างแท้จริง..โรงเรียนจะต้องพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้ที่รับผิดชอบ และรู้จักควบคุมตนเองจากภายใน รวมถึงให้สามารถที่จะเลือกได้อย่างเสรีแต่สอดคล้องกับมโนธรรมของตน(โรงเรียนฯ ข้อ 31)

              โรงเรียนคาทอลิกมีหน้าที่เฉพาะที่จะต้องอบรมนักเรียนตามหลักคริสตธรรมอย่างครบสมบูรณ์และงานนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับทุกวันนี้เพราะเหตุแห่งความบกพร่องในครอบครัวและสังคม(โรงเรียนฯ 45)

              อาศัยการอบรมพระคริสตธรรม โรงเรียนช่วยสร้างมโนธรรมให้นักเรียนในฤทธิ์กุศลแห่งความรัก ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นจิตตารมณ์ของการมอบชีวิตตนเองที่เปลี่ยนผู้มีคุณธรรมให้เป็นคนของพระคริสตเจ้า(โรงเรียนฯ ข้อ 47)

             โรงเรียนคาทอลิกจะต้องได้รับการหล่อเลี้ยงและแรงบันดาลใจอย่างสม่ำเสมอจากแหล่งกำเนิดแห่งชีวิต นั้นคือ พระวาจาที่ช่วยให้รอดแห่งพระคริสตเจ้าที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์และธรรมประเพณี(โรงเรียนฯ ข้อ 54)

             โรงเรียนคาทอลิกจะสูญเสียจุดมุ่งหมายของตนไปถ้าหากไม่มีการอ้างอิงถึงพระวรสารและการพบกับพระคริสตเจ้าอย่างสม่ำเสมอ(โรงเรียนฯ ข้อ 55)

              เป้าหมายของการศึกษามิใช่มีไว้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ หรือความเจริญทางวัตถุหรือความสำเร็จ แต่เป็นการเรียกร้องให้เรารับใช้และมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น(โรงเรียนฯ ข้อ 56)

           3.เพื่อเป็นสถานที่ให้การศึกษา(The Education of the Catholic School)
              โรงเรียนคาทอลิกเป็นสถานที่เพื่อให้การศึกษาที่ครบครันแก่นักเรียน ให้นักเรียนของโรงเรียนคาทอลิกเป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี”
นักเรียนต้องเรียนเก่ง “โรงเรียนคาทอลิกจึงควรมีความสามารถในการมอบเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ที่เยาวชนต้องการ เพื่อที่จะมีสถานะในสังคม ซึ่งมักเน้นทักษะทางด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์”

              แต่ที่สำคัญว่าคือเป็นคนดี “ในเวลาเดียวกันและเหนือสิ่งใด โรงเรียนคาทอลิกจะต้องสามารถให้การอบรมแบบคริสต์ที่มั่นคงแก่พวกเขา”(โรงเรียนคาทอลิกขณะกำลังก้าวสู่สหัสวรรษที่สาม ข้อ 8)

             จุดมุ่งหมายของการเรียนวิชาการต่างๆนั้นนอกจากจะได้ความรู้เฉพาะศาสตร์นั้นๆแล้ว นักเรียนจะต้องได้รับคุณค่าและความจริงทางด้านจริยธรรมโดยผ่านทางศาสตร์นั้นด้วย “ศาสตร์ต่างๆจะทำให้นักเรียนได้รับทักษะ ความชำนาญ วิชาความรู้ วิธีการทางสติปัญญา และทัศนคติเกี่ยวกับจริยธรรมและสังคม ซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนแต่ละคน..จุดหมายของวิชาการมิได้อยู่เพียงแต่จะให้ได้มาซึ่งความรู้เท่านั้น แต่เป็นการบรรลุถึงคุณค่าและการพบความจริงสูงสุด”(โรงเรียนฯ ข้อ 39)

              ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนนั้น โรงเรียนคาทอลิกจะต้องมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคนทั้งครบ ครูผู้ดูแลทุกหมวดวิชา เช่น มานุษยวิทยา ชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และวิชาปรัชญา ต้องนำเสนอภาพที่เป็นองค์รวมของมนุษย์อย่างครบถ้วน โดยรวมเอามิติทางศาสนาไว้ด้วย นักเรียนควรได้รับการช่วยเหลือให้มองมนุษย์ในฐานะสิ่งสร้างที่มีชีวิตทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจ เพราะเราแต่ละคนมีวิญญาณที่เป็นอมตะ”(มิติด้านศาสนาของการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก ข้อ 55)

ค้นหาภายในเว็บ

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์