UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

    เริ่มต้นด้วยการตรวจคัดกรองตามมาตรการของรัฐเพื่อป้องกันโรค การลงทะเบียน กิจกรรมเตรียมความพร้อม และวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม ให้ข้อคิดโดย คุณพ่อนิรุต กิจเต่ง เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี เป็นประธาน

    หลังจากวจนพิธีกรรมเปิดแล้ว คุณครูศิริลักษณ์ เบญจภุมริน และ คุณครูภูวดล  กลิ่นสวัสดิ์ วิทยากร ได้ให้บรรดาเยาวชนแบ่งกลุ่มกิจกรรมออกเป็น 10 กลุ่ม โดยตั้งชื่อกลุ่มตามชื่อบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ซึ่งพระสันตะปาปฟรังซิสได้ตรัสถึงในสมณลิขิต Christus Vivit “พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์” (CV บทที่ 1 -ข้อ 5-21) วิถีทางที่พระเจ้าทรงพยายามใกล้ชิดและทรงพบปะกับเยาวชน โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษาชีวิตของบุคคลเหล่านั้นจากพระคัมภีร์ที่ให้แต่ละกลุ่มนำไปศีกษา พร้อมทั้งนำเสนอเพื่อแบ่งปันแก่บรรดาเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

    ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ได้เดินทางมาเพื่อพบปะ ให้โอวาทกับบรรดาเยาวชนทุกคน

    กิจกรรมช่วงบ่าย เริ่มด้วยสันทนาการจากทีมงานเยาวชนวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี จากนั้น บรรดาเยาวชนได้มีโอกาสรับฟังโอวาทจากพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสชนฆราวาส แผนกเยาวชน มีกิจกรรมสนุก ๆ เพื่อผ่อนคลาย ด้วยเกมใบ้คำ

    สุดท้าย เป็นช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรองส่วนตัว เพื่อการเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคมที่มีแต่ความท้าทาย โดยมีพระเจ้าอยู่เคียงข้าง ผู้ทรงรักและคอยช่วยเหลือเราเสมอ

    และก่อนกลับบ้าน บรรดาเยาวชนได้รับอาหารว่าง ซี่งเยาวชนวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี เป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งขนม และ Face Shield จากคุณพ่อสนธยา ไทยสนธิด้วย

ข่าวโดย คณะกรรมการเยาวชนสังฆมณฑลราชบุรี

บทเทศน์วันอาทิตย์

"จงเตรียมพร้อม" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (C) วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021ก.ความสำคัญ...
"กษัตริย์แห่งความรัก" ข่าวดี สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล(B)วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021ก. ความสำคัญ 1. วันอาทิตย์นี้เป็นวันสุดท้ายของปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร บทอ่านจะบรรยายถึงการขึ้นครองราชย์ที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ของพระเยซูคริสต์ในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล...
"เตรียมพร้อม" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2021ก. ความสำคัญ...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 3)
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 3) วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 วันสุดท้ายของการจัดประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ บ้านพระหฤทัย ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที...
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 2)
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 2) วันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 วันที่สองของการจัด #ประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "#พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ บ้านพระหฤทัย ตำบลบางยี่รงค์...
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 1)
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 1) วันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 เป็นวันแรกของการจัดประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ บ้านพระหฤทัย ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที...
ฉลองวัดนักบุญลูกกา หนองนางแพรว + เสกวัดหลังการบูรณะ
ฉลองวัดนักบุญลูกกา หนองนางแพรว + เสกวัดหลังการบูรณะ พระสังฆราชยอห์น...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสมัชชาสังฆมณฑล
ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมสมัชชาสังฆมณฑล วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2021...
ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2564/2021
ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2564/2021 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน...
ทีมวิชาการสมัชชาฯ ประชุมสรุปและรวบรวมผลการสอบถามความคิดเห็น
ทีมวิชาการสมัชชาฯ ประชุมสรุปและรวบรวมผลการสอบถามความคิดเห็น วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม...
เปิดประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี - วันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาส
เปิดประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี - วันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาส พระสังฆราชยอห์น บอสโก...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...
สาสน์พระสังฆราช โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021
สาสน์พระสังฆราชที่ สร.074/2021โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021ถึงบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษที่รัก
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่องแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.073/2021ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่องแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ