UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

อบรม "การประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว"
อบรม "การประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว"

      ฝ่ายอภิบาลโดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส สังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมหัวข้อ "การประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว" ขึ้น สำหรับคริสตชนผู้สนใจ หรือปรารถนาเป็นผู้ประกาศข่าวดีในโอกาสปีแพร่ธรรมของสังฆมณฑลราชบุรี (ตุลาคม 2018-2019)​ เพื่อเรียนรู้ทักษะการประกาศข่าวดีตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า และปลุกจิตสำนึกถึงหน้าที่ประกาศข่าวดี ที่ได้รับมาเมื่อรับศีลล้างบาป โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นวิทยากร

โดยจัดการอบรมเป็น 3 เขต ดังนี้
เขตกลาง - วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2019 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  มีผู้เข้าร่วม 11 คน

เขตใต้ - วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 ณ โรงเรียนดรุณานุกูล มีผู้เข้าร่วม 85 คน

เขตเหนือ - วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2019 ณ โรงเรียนธีรศาสตร์ มีผู้เข้าร่วม 80 คน

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ