UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

วัดซอนต้าจัดอบรม "การประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว"วัดซอนต้าจัดอบรม "การประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว"
         วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2019 โอกาสปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี คุณพ่อสุเทพ ภูผา เจ้าอาวาสวัดบุญอังเยลา ซอนต้า จัดอบรมสัตบุรษ หัวข้อ “การประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว”  โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน​ 19 ท่าน

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ