Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03262548
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
665
1456
8299
64821
55916
3262548
Your IP: 3.238.36.32
2021-02-26 14:21

"ปีนักบุญโยเซฟ" บทนำของสมณลิขิต "ด้วยหัวใจของบิดา"

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

วันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาสสังฆมณฑลราชบุรี
      วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020 สังฆมณฑลราชบุรี ด้วยความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันของหน่วยงานฝ่ายงานธรรมทูต  หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชน และองค์กรฆราวาส ฝ่ายอภิบาลคริสตชน โดยคณะกรรมการเพื่อฆราวาสสังฆมณฑลราชบุรี ได้ร่วมกันจัดงานวันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาสสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปี ค.ศ.2020 ขึ้น เพื่อตอบรับการมีส่วนร่วมในพันธกิจการประกาศข่าวดี ตามการรณรงค์เชิญชวนของพระศาสนจักรสากล  

มีวัตถุประสงค์เพื่อ
       1.เพื่อศึกษา รูปแบบการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้ากับบุคคลต่างๆ
       2.เพื่อการได้รับแรงบันดาลใจ ในการประกาศข่าวดีจากเรื่องราวในพระวรสาร
       3.เพื่อให้แต่ละบุคคลมีข้อตั้งใจในการทำพันธกิจเพื่อก้าวออกไปประกาศข่าวดี

     โดยมีพระสงฆ์ นักบวช และคริสตชนฆราวาส สังฆมณฑลราชบุรี ทั้งเด็กเยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ประมาณ 467 คน ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีกรรมและกิจกรรม ตามลำดับ คือ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และกิจกรรมฐานเรียนรู้การประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้ากับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความเชื่อ พี่น้องต่างความเชื่อ ผู้ที่ละเลยไม่ปฎิบัติความเชื่อ ผู้เจ็บป่วย ผู้ยากไร้ และผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ รวม 9 ฐาน เพื่อให้ได้รับแรงบันดาลใจจากพระวาจาของพระเจ้าและข้อตั้งใจในการก้าวออกไปประกาศข่าวดีตามสถานภาพ บทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล

    ซึ่งตามคำสอนและพระแบบฉบับของพระเยซูเจ้า “คริสตชนทุกคน” ที่รับศีลล้างบาปแล้ว มีหน้าที่สำคัญ 5 ประการคือ “การประกาศข่าวดี” พร้อมกับ การดำเนินชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานถึงความรักเมตตาของพระเจ้า, การอุทิศตนรับใช้สังคม, การร่วมพิธีกรรม อธิษฐานภาวนา แก้บาปรับศีล พลีกรรม และการเสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อ อย่างสมดุลโดยไม่ละเลยด้านใดด้านหนึ่ง ตามที่แผนกฆราวาส ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้รณรงค์เชิญชวน และประกาศให้วันที่ 22 ตุลาคมของทุกปี เป็นวัน “ฆราวาสไทย” เพื่อให้ความสำคัญกับคริสตชนฆราวาสในประเทศไทย   

     “วันแพร่ธรรมสากล” ถือเป็นความหวังของพระศาสนจักรสากล และในปีนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงให้คำขวัญว่า “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด (อสย.6:8)”  ซึ่งพระองค์ให้ความสำคัญกับ คริสตชนผู้รับเจิม บาทหลวง นักบวช และบทบาทของฆราวาส ในฐานะ “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต” จะได้ทำหน้าที่ประกาศข่าวดีอย่างมีชีวิตชีวา ประกอบกับในปี ค.ศ.2020 นี้  เป็นวาระครบรอบการเฉลิมฉลอง 90 ปีมิสซังราชบุรี ภายใต้คำขวัญ “เก้าสิบปีมิสซังราชบุรี ก้าวออกไปประกาศข่าวดี” ซึ่งพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ได้เทศน์สอนเน้นย้ำให้คริสตชนฆราวาสมุ่งมั่นในการเป็น “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”ตามวิสัยทัศน์ของกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 และก้าวไปด้วยกัน สู่การเฉลิมฉลอง 100 ปีมิสซังราชบุรี เพื่อคริสตชนทุกคนสามารถทำพันธกิจการประกาศข่าวดี เป็น “เกลือ เชื้อแป้ง แสงสว่างให้กับสังคม” ตามพระบัญชาของพระเยซูเจ้า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง” (มก.16:15)  

      ขอขอบพระคุณ พระคุณเจ้า, คุณพ่ออุปสังฆราช, ฝ่ายงานธรรมทูต, ผอ.หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชน, คุณพ่อจิตตาธิการทุกองค์กรทุกคณะ, คุณพ่อเจ้าอาวาสทุกวัด, สภาอภิบาลอาสนวิหารวัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก, พระสงฆ์ นักบวชทุกคณะ พี่น้องคริสตชนฆราวาส และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุน สละทั้งแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์เพื่อช่วยให้การจัดงานในวันนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเกิดผลดีในจิตใจของทุกคน

 

ภาพข่าวโดย ครูบอล นารีวุฒิ

 

ภาพข่าวโดย คุณรณยุทธ ทรัพย์เย็น

ภาพข่าวโดย คุณพนิดา แหวกวารี

ค้นหาภายในเว็บ

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์