UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา..
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา..

     ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 ที่ฝ่ายสังคม มิสซังราชบุรีร่วมกับคารีตัสไทยแลนด์และเครือข่ายคาทอลิกไทย ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิค-19 ของโรงงานแคลคอมพ์ ในพื้นที่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี  โดยผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้

    1. วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ ผ่านกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ เครื่องวัดความดัน จำนวน20 เครื่อง และเครื่องวัดอ๊อกซิดเจนปลายนิ้ว จำนวน 20 เครื่อง พัดลม 16 นิ้ว จำนวน 20 ตัวและกาต้มน้ำร้อน 100 ใบ  ให้กับโรงพยาบาลสนาม จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.1 ชะอำ-อีโค่ แคมป์ รพ.ชะอำ
1.2 ชะอำ-อีโค่ แคมป์ แก่งกระจาน
1.3 มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี  

    2. วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตัวแทนจากศูนย์สังคมพัฒนา มิสซัง ราชบุรี ได้นำเครื่องวัดความดัน อัตโนมัติจำนวน 20 เครื่อง ซึ่งได้รับการบริจาค จากคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม) จำนวน 10 เครื่อง ร่วมถึง ภาคีคาทอลิกไทย ไปมอบให้ เพื่อกระจายให้กับโรงพยาบาลสนามที่ดูแลผู้ป่วยจากโควิค-19 ที่ยังขาดแคลน เนื่องจากผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และพันธกิจดังกล่าว ยังคงดำเนินต่อ โดยมีศูนย์สังคมพัฒนา มิสซังราชบุรี ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    3. วันที่ 4 มิถุนายน 2564  ส่งมอบตระกร้าปันสุข จำนวน 500 ชุด ให้กับผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค-19 พื้นที่ ตำบลสระพัง 2 หมู่บ้านและตำบลบางเค็ม 2 หมู่บ้าน  รวมถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าว (คาทอลิก)

    4. วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ส่งมอบนมให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 141 ราย พื้นที่ ต.บางเค็มและต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 

สนับสนุนโดย
ภาคีเครือข่ายคาทอลิกไทย
(1) สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย
(2) คารีตัสไทยแลนด์
(3) แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นฯ (NCCM) ของคาริตัสไทยแลนด์
(4) คณะพระหฤทัยฯ กรุงเทพฯด้วยนะ
(5) ศูนย์สังคมพัฒนา มิสซังราชบุรี
(6) มูลนิธิคณะภคิณีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
(7) สามเณรลัย (บ้านเณรเล็ก) (ราชบุรี)
(8) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก