UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ

            สังฆมณฑลราชบุรีรวมพลังชมรมผู้สูงวัย สมทบทุนช่วยวัดป่าวิมุตยาราม สร้างโรงพยาบาลสนามสู้ภัยโควิด -19 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุตยาราม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซิสเตอร์นิตวดา อ่อนเทศ ตัวแทนอธิการิณี เจ้าคณะภคินีผู้รับใช้ พร้อมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลราชบุรี และอาจารย์ธัญญา ศิริธัญโชค ผู้ประสานงานชมรม เป็นตัวแทนนายเชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี และบาทหลวงประสิทธิ์ รุจิรัตน์ จิตตาธิการชมรมร่วมกันมอบเงินบริจาค จากการจัดกิจกรรม "ร่วมมิสซา กิจเมตตา ภาวนาและแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันระลึกถึงผู้สูงอายุสากล ครั้งที่ 1 ตามพระดำริของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จำนวน 50,000 บาท ให้กับพระครูปลัดธนากร รักขิตสิโล เจ้าอาวาสวัดป่าวิมุตยาราม โดยมีแพทย์หญิงมนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง และนางพรทิพย์ ทนุผล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วย ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการมอบเงินครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 รวมสองครั้ง เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท ซึ่งครั้งแรกทางชมรมผู้สูงอายุได้มอบเงินบริจาคสมทบทุนช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดสร้างโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุตยาราม ผ่านแพทย์หญิงรุจิรา เข็มเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง ณ บ้านสิทธิดาศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ อ.บ้านโป่ง โดยมีนายเชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี บาทหลวงปิยะศักดิ์ ว่องไว ผู้อำนวยการบ้านสิทธิดาฯ และซิสเตอร์นิตวดา อ่อนเทศ ร่วมกันส่งมอบเงิน สำหรับวัตถุประสงค์ของการนำเงินบริจาค มามอบให้ทั้งสองครั้งนี้ เนื่องมาจากทางชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก ได้จัดกิจกรรม "กิจเมตตา ในโอกาสวันผู้สูงอายุสากล ครั้งที่ 1" เพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้เป็นสะพานบุญ ในการรวบรวมเงินบริจาคของผู้สูงอายุ และผู้มีจิตเมตตา เพื่อสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลสนาม วัดป่าวิมุตยาราม ให้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วย ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง ว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในอำเภอบ้านโป่ง ซึ่งมีการระบาดค่อนข้างรุนแรง ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องการที่พัก รักษาอาการ และป้องกันจำกัดการแพร่ระบาดของโรค ไม่ให้แพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้างในชุมชนมากยิ่งขึ้น

                นอกจากนี้ สังฆมณฑลราชบุรี หรือเขตสมณปกครองคาทอลิก เขตราชบุรี ภายใต้การนำของ บิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ มุขนายก และคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑลราชบุรี โดยบาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก ประธานกรรมการบริหาร ร่วมกับบาทหลวงวัชศิลป์ กฤษเจริญ จิตตาธิการ คณะกรรมการเพื่อฆราวาสสังฆมณฑลราชบุรี ได้รณรงค์ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ให้องค์กรฆราวาส หน่วยงานในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และสมุทรสงคราม จึงได้จัดทำโครงการแบ่งปัน เยี่ยมเยียนช่วยเหลือ ผู้เจ็บป่วย ผู้ยากไร้ ที่มีความยากลำบาก ในการดำเนินชีวิตจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกด้วย ซิสเตอร์นิตวดา อ่อนเทศ ตัวแทนอธิการิณีเจ้าคณะภคินี ผู้รับใช้ยังกล่าวอีกว่า ในการมอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 และเป็นสะพานบุญ ให้กำลังใจกับแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงสถานการณ์โควิด 19
ข่าว/ภาพ วัธนัย วิภาตกนก

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก