UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ก้าวเดินไปด้วยกัน...จากงานอภิบาล สู่งานแพร่ธรรม
ก้าวเดินไปด้วยกัน...จากงานอภิบาล สู่งานแพร่ธรรม

สภาภิบาลและชุมชนวัดเข้มแข็ง สังฆมณฑลเข้มแข็ง เป็นหนึ่งเดียวกัน
ด้วยการมีส่วนร่วมในการทำพันธกิจประกาศข่าวดี

        ที่ห้องประชุมบอสโก 1 วัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี เมื่อวันพุธที่ 16 ก.พ.2022 เวลา 13.30-15.30 น. ชมรมสภาภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการชมรม มีผู้อำนวยการสภาภิบาลวัด และผู้แทนวัดในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จำนวน 24 ท่าน/วัดเข้าร่วมประชุม และติดตามรายงานภายหลังทางไลน์กลุ่ม 3 วัด

        โดยคุณพ่อรัตนศักดิ์ กิจสกุล จิตตาธิการชมรมนำรำพึงพระวาจาภาวนาเปิดประชุม และแบ่งปันพระวาจาของพระเจ้า (มก.8:22-26) "ท่านเห็นอะไรไหม" โดยเชิญชวนผู้อำนวยการและคณะกรรมการสภาภิบาลแต่ละวัดได้ช่วยกันพิจารณาดูการเจริญเติบโตภายในชุมชนวัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเติบโตไปอย่างไรบ้าง มีอะไรที่ได้ทำสำเร็จแล้ว อะไรที่ยังไม่ได้ทำ และจะช่วยกันทำอย่างไร ทั้งในด้านงานอภิบาล งานแพร่ธรรม ตามบทบาทหน้าที่ของสภาภิบาลวัดตามธรรมนูญสภาภิบาลระดับวัด

         ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญของการประชุมชมรมในครั้งนี้ และเป็นจุดเน้นการดำเนินงานของชมรมที่จะต้องประสาน สนับสนุนการดำเนินงานของสภาภิบาลระดับวัดแต่ละวัด ซึ่งมีคุณพ่อเจ้าอาวาสเป็นประธาน ผู้อำนวยการและสภาภิบาลวัด และผู้อภิบาลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ช่วย ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็ง เพื่อแต่ละวัดจะๆได้มีกิจการ การอภิบาลและแพร่ธรรม มีกลุ่ม องค์กรกิจศรัทธาเกิดขึ้นตามศักยภาพ ขนาดและความต้องการพัฒนาของแต่ละวัด แล้วค่อยๆยกระดับขึ้นจนมีความเข้มแข็ง และทำให้งานอภิบาลของแต่ละวัดเกิดผลเป็นการแพร่ธรรมต่อพี่น้องคริสตชน และพี่น้องต่างความเชื่อ รวมไปถึงผู้อพยพย้ายถิ่น แรงงานต่างชาติ ฯลฯ ที่เข้ามาพักอาศัย ประกอบอาชีพในเขตวัด ซึ่งต้องอาศัยการออกไปแสวงหาและเยี่ยมเยียน เพื่อการอภิบาลดูแลจะได้ครอบคลุมทั่วถึงทุกคน โดยไม่ทอดทิ้งใครให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว

          และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสภาภิบาลระดับวัด ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในการก้าวเดินไปด้วยกัน ในการประชุมครั้งนี้ จึงได้ขอเชิญนายชานนท์ สุริยะฉันทนานนท์ ผอ.อาสนวิหารวัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก นางยุลี ปิตยานนท์ ผอ.วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง คุณศุภดล อรุณฉาย(ได้รับมอบหมายจาก ผอ.วัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี) นางเดือน กลิ่นโพธิ์กลับ ผอ.วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี นายปิยะ แสนสุดสวาท ผอ.วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง และ ครูพรพรรณ อิ่มรุ่งเรือง ผู้แทนวัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง เป็นผู้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานด้านต่างๆของสภาภิบาลวัดของแต่ละวัด

         ทั้งด้านการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร กิจการด้านงานอภิบาลและแพร่ธรรม แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม ระบบและกระบวนการดำเนินงานของแต่ละวัด กลุ่มองค์กรในสังกัดสภาภิบาลระดับวัด วิธีคิดการระดมทุนในการดำเนินงานและสนับสนุนงานกิจศรัทธากิจเมตตา การจัดสวัสดิการ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเขตวัด และชุมชนใกล้เคียง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคืองานเยาวชน และกระแสเรียก

         การเอาใจใส่เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ เจ็บป่วย ซึ่งเป็นงานที่วัดขนาดเล็กสามารถทำได้ตามศักยภาพ

 

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก