UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 ประชุมคณะกรรมการเพื่อฆราวาสสังฆมณฑลราชบุรี 1/2565
         คณะกรรมการเพื่อฆราวาสสังฆมณฑลราชบุรีร่วมประชุมสามัญครั้งที่ 1/2565 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2022 ณ ห้องบอสโก 1 วัดนักบุญยอห์นบอสโกราชบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม 17 ท่าน นำโดย นายธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชคประธานคณะกรรมการเพื่อฆราวาส มี 3 วาระที่สำคัญ คือ
วาระที่ 1 โครงการและงานอบรมฆราวาส ประจำปี 2022 ซึ่งมี 4 โครงการ คือ
1. โครงการการอบรมฆราวาส ในโอกาสปีครอบครัว
2. โครงการฟื้นฟูจิตใจคริสตชนใหม่หัวข้อ “คริสตชนใหม่ ก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมีความสุข”
3. วันฆราวาสแพร่ธรรม หัวข้อ “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและท่านจะรับอานุภาพเพื่อจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ1:8)
4. การประชุมวางแผนงานเพื่อการทำงานร่วมกันขององค์กรฆราวาส
วาระที่ 2 รายงานการดำเนินการในช่วงเดือน พ.ค. และ มิ.ย. ที่ผ่านมา
วาระที่ 3 แผนงาน โครงการ/กิจกรรมของแค่ละองค์กรที่จะดำเนินการ ในเดือน ก.ค - ก.ย. 2022
ซึ่งจากการประชุมกันในวันนี้ทำให้เห็นว่าฆราวาสในสังฆมณฑลราชบุรีได้ให้ความร่วมมือและมีเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักร ซึ่งปรากฏชัดในชีวิตและกิจกรรมต่างๆของคริสตชนฆราวาสแต่ละคนแสดงให้เห็นเด่นชัดในการร่วมทำงานร่วมกันในองค์กรที่ตนเองสังกัด และเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการทุกคนที่จะต้องเชื้อเชิญเพื่อนพี่น้องของเราให้มาร่วมงานกับกลุ่มองค์กรฆราวาสให้มากยิ่งขึ้น เป็นต้นเด็ก ๆ และเยาวชนเพื่อสานต่องานของพระศาสนจักรต่อไป

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก