UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

“ก้าวไปด้วยกันเพื่อเป็นพยานถึงพระเจ้า" วันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาสสังฆมณฑลราชบุรี
“ก้าวไปด้วยกันเพื่อเป็นพยานถึงพระเจ้า"
วันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาสสังฆมณฑลราชบุรี

          สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมและฝ่ายงานธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี จึงร่วมกันจัดงาน“วันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาสสังฆมณฑลราชบุรี ค.ศ. 2022” ในหัวข้อ “ก้าวไปด้วยกันเพื่อเป็นพยานถึงพระเจ้า” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2022 ณ​ อาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก มีผู้มาร่วมงานประมาณ 360 คน

          โดยจุดประสงค์ในการจัดงานวันนี้​ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนจะได้เห็นความสำคัญของการฉลองการก่อตั้งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชนและสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อพันธกิจของพระศาสนจักรและเพื่อส่งเสริมให้คริสตชนทุกคนจะได้ก้าวออกไปเป็นประจักษพยานของพระคริสตเจ้า ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีแรงจูงใจที่จะอุทิศตนและมีส่วนร่วมในงานประกาศข่าวดีของพระศาสนจักรต่อไป

          กิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นในเวลา 09.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยบิชอปยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ได้ให้ข้อคิดเตือนใจในบทเทศน์ว่า พวกเราทุกคนได้รับเชื้อเชิญให้คิดถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่ได้ทรงมอบหมายให้กับเรา เป็นพินัยกรรม เป็นความปรารถนาที่มอบให้เรา คือให้เราไปประกาศข่าวดีจนสุดปลายแผ่นดิน เพื่อให้ทุกคนได้รับความรอด นี่เป็นความภูมิใจที่พระเจ้าสูงสุดได้เชื้อเชิญเราทุกคนให้มีส่วนร่วมในการทำพระประสงค์ของพระองค์ให้สำเร็จไป นี่คือหน้าที่ของเรา คือประกาศข่าวดีให้ทุกคนได้รับข่าวดี วันนี้ให้เราทบทวนถึงภารกิจนี้ของเรา แน่นอนว่าภารกิจในพระศาสนจักรมีมากมาย แต่งานที่สำคัญมี 2 ประการ คือ งานอภิบาลและงานประกาศข่าวดี คือการดูแลคริสตชน ผู้รับศีลล้างบาปทุกคนให้ดำเนินชีวิตคริสตชนที่ดีและหน้าที่ประกาศข่าวดีให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับข่าวดีในเขตวัดและสังมณฑลของเรา ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกวัดและของทุกคน ตามสารวันแพร่ธรรมสากลในปีนี้ที่ได้ปลุกเร้าจิตใจเราให้เป็นพยานถึงพระเจ้า โดยการก้าวเดินไปด้วยกัน อาศัยการนำทางของพระจิตเจ้า

           ต่อจากนั้นเวลา​10.45 น. เป็นการแสดงชุดเวลาแห่งการเฉลิมฉลองชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร โดยบาทหลวงปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์ ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม สังฆมณฑลราชบุรี เป็นผู้เรียบเรียง เพื่อบอกเล่าประวัติความเป็นมาและงานของสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน สมณองค์กรเผยแพร่ความเชื่อ สมณองค์กรยุวธรรมทูต สมณองค์กรนักบุญเปโตรอัครสาวก และสมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวช และการแสดงขององค์กรฆราวาส ซึ่งเป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมจิตตารมณ์ธรรมทูตและสร้างคริสตชนฆราวาสสังฆมณฑลราชบุรีให้เป็นผู้ประกาศข่าวดี

           ต่อมาในเวลา 11.30 น. เป็นพิธีมอบรางวัลองค์กรฆราวาสประกาศข่าวดี ประจำปี 2022 และการประกาศนโยบายของฝ่ายธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แผนงานประกาศข่าวดีภาคปฏิบัติของสังฆมณฑล ประจำปี ค.ศ. 2023 – 2025 โดยบาทหลวงวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี ซึ่งในปีนี้องค์กรฆราวาสดีเด่น ได้แก่ คือ ชมรมผู้สูงอายุ และ สมาคมวินเซนต์เดอปอล ซึ่งทำพันธกิจตามพระพรพิเศษของตนอย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา และนโยบายของฝ่ายธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี ได้เน้นเรื่อง แผนงานประกาศข่าวดีภาคปฏิบัติ เพื่อการก้าวเดินไปด้วยกัน โดยส่งเสริมให้มีการอบรมฆราวาสทุกคน ทุกวัย ให้เป็นผู้ประกาศข่าวดี โดยให้ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมมือกับหน่วยงานประกาศพระวรสารของสังฆมณฑลราชบุรี โดยอาศัยกลุ่มองค์กรฆราวาสและสมณองค์กรยุวธรรมทูตเป็นเครื่องมือ

         และปิดท้ายด้วยการให้โอวาทและกล่าวปิดงานโดย บิชอปยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ โดยเน้นย้ำให้ทุกคนจะได้เป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าตามบทบาทหน้าที่ของเราแต่ละคน

ภาพข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก