UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ขอคำภาวนาอุทิศแด่ คุณแม่อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์ (มารดาของคุณพ่อเจษฎา บุญรติวงศ์)
ขอคำภาวนาอุทิศแด่ คุณแม่อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์
(มารดาของคุณพ่อเจษฎา บุญรติวงศ์)

ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรียกให้ไปพักผ่อนตลอดนิรันดรกับพระองค์
ขอเชิญร่วมพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงหลับและพิธีปลงศพ
ณ วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง จ.ราชบุรีกำหนดการภาวนาอุทิศแด่ คุณแม่อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์ (มารดาของคุณพ่อเจษฎา บุญรติวงศ์)

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก